Kursa kods MašZ5026

Kredītpunkti 2

Patentzinība

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir attīstīt izpratni intelektuālā īpašuma tiesībās, autortiesībās un blakustiesībās. Kursā apgūst komercnoslēpumu saglabāšanu un aizsardzību pret negodīgu konkurenci. Tiek noskaidrota patentu nozīme projektēšanā, apgūtas patentu meklēšanas un jauna patenta noformēšanas metodes. Studiju kursā iepazīst likumdošanu par preču zīmju, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu (integrālo mikroshēmu) topogrāfiju intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: - saprot intelektuālā īpašuma tiesību, autortiesību un blakustiesību aizsardzības nozīmi. Zina likumdošanu par patentu, preču zīmju, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu (integrālo mikroshēmu) topogrāfiju intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību – 1. praktiskais darbs.
Prasmes: - prot meklēt Internetā patentus dažādās nozarēs un izstrādāt jaunu patentu aprakstus, pretenzijas un zīmējumus – 2. praktiskais darbs.
Kompetence: - spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšanai – Mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Intelektuālā īpašuma tiesību jēdzieni.
2. Nereģistrējamās intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības u. c.).
3. Reģistrējot iegūstamās intelektuālā īpašuma tiesības.
4. Intelektuālā īpašuma tiesību objekti.
5. Intelektuālā īpašuma tiesību subjekti.
6. Starptautiskie līgumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai.
7. Patentu nozīme projektēšanā.
8. Patentēšanas sistēmas pasaulē.
9. Patentu meklēšana Internetā un bibliotēkās – 1. praktiskais darbs: Rūpnieciskā intelektuālā īpašuma datu bāzes.
10. Prototipu un analogu noskaidrošana – 2. praktiskais darbs: Patentu datu bāzes.
11. Patenta noformēšanas un pieteikšanas procedūra.
12. Patenta īpašumtiesību būtība. Atklātā un piespiedu licencēšana.
13. Dizainparaugi. Dizainparaugu reģistrēšanas sistēmas Latvijā un ārvalstī.
14. Preču zīmju izmantošana un pieteikšana.
15. Pusvadītāju topogrāfiju tiesību aizsardzība.
16. Intelektuālā īpašuma aizsardzība Internetā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaiti students kārto pēc praktisko darbu izpildes, izstrādāta un aizstāvēta mājas darba.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Intelektuālā īpašuma datu bāzu izpēte – 24 h. Mājas darbs: Patenta pieteikuma noformēšana – 24 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu vērtējumu praktisko darbu un mājas darba aizstāvēšanā iegūst, ja apgūts darbs intelektuālā īpašuma datu bāzēs un noformēts patenta pieteikums atbilstoši MK noteikumiem.

Pamatliteratūra

1. Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. Rīga: Biznesa augstskola Turība SIA, 2001. 384 lpp.
2. Grudulis M. Ievads autortiesībās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006. 253 lpp.
3. Vasiļevskis A. Izgudrojums un tā patentēšana. Lekcija jautājumos un atbildēs disciplīnai “zinātniskās pētniecības pamati” Meža fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 1997. 17 lpp.
4. Baltvilka M., Greivulis J. Intelektuālā īpašuma aizsardzība. Rīga: Izdevniecība RTU, 2006. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Likumi, starptautiskie līgumi un konvencijas: https://www.lrpv.gov.lv/- Resurss aprakstīts 2018. gada 27.decembrī.

Periodika un citi informācijas avoti

IZGUDROJUMI, PREČU ZĪMES UN DIZAINPARAUGI. Latvijas republikas patentu valdes oficiālais izdevums. https://www.lrpv.gov.lv/lv/vestnesis - Resurss aprakstīts 2018. gada 27.decembrī.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšprogrammām maģistra studijās obligātajā studiju programmā.