Kursa kods MašZ5025

Kredītpunkti 4

Datorizētās mērsistēmas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaMēraparāti un metroloģija6432161629/11/2011Mehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aivars Kaķītis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Morris A.S.. Measurement and Instrumentation Principles. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. 475 p.
2. Proporcionālā hidrauliskā piedziņa. A. Kaķītis, A. Kirka, A. Galiņš, Ē. Kronbergs, R. Puronas, [B. v. : b. i.,] 2001. 121 lpp.
3. Holman J. P. Experimental methods for engineers. sixth edition, New York: McGraw-Hill, USA, 1996. 616 p.

Piezīmes

Obligāts Lauksaimniecības inženierzinātņu maģistra studijās.

Kursa anotācija

Maģistranti apgūst neelektrisko lielumu elektriskās mērīšanas metodes un virtuālo mērinstrumentu darbības principus. Iepazīstas ar mērījumu datu apstrādei izmantojamo programmatūru un datu uzkrāšanas ierīcēm. Maģistranti apgūst eksperimentam nepieciešamo mērsistēmu izveidošanas principus un eksperimentālo datu apstrādes principus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas. Maģistranti iegūst padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas neelektrisko lielumu elektriskajās mērīšanas metodēs un virtuālo instrumentu darbības principos. Iegūst zināšanas datu uzkrāšanas ierīču izmantošanā un programmas LabView izmantošanā datu ieguvei.
• Prasmes. Spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas eksperimentu plānošanā un atbilstošu mērīšanas sistēmu izvēlē un shēmu veidošanā. Spēj veikt eksperimentu rezultātā iegūto datu apstrādi, kļūdu novērtēšanu un regresijas vienādojumu atrašanu.
• Kompetence. Maģistranti spēj patstāvīgi kritiski analizēt dažādu mērīšanas sensoru izmantošanas nosacījumus dinamiski mainīgu procesu mērīšanā, izveidot un novērtēt mērsistēmas ar virtuālajiem instrumentiem dažādu eksperimentu veikšanai. Maģistranti spēj pamatot pieņemtos lēmumus, integrēt citās jomās un studiju kursos.

Kursa plāns

1 Mērīšanas sistēmas un sensori, to raksturlielumi.
2 Mērīšanas kļūdas un to samazināšanas iespējas.
3 Signāli un to veidi. Analogo signālu ciparu apstrāde.
4 Neelektrisko lielumu elektriskās mērīšanas metodes
5 Mehānisko spriegumu un deformāciju mērīšana
6 Spiediena mērīšanas fizikālie principi. Plūsmas un ātruma mērīšana
7 Vibrāciju svārstību parametru mērīšana
8 Temperatūras mērīšana
9 Datu apstrādes programmas to izmantošana mērījumu datu ieguvei un apstrādei
10 Programmas LabView instrumenti un to izmantošana. Virtuālā instrumenta pieslēgšana mērkartei
11 Signālu analīze izmantojot programmu LabView
12 Datu uzkrāšanas ierīces, to izvēle un izmantošana
13 Eksperimenta datu apstrāde. Kļūdu aprēķins
14 Eksperimenta datu regresijas vienādojumu atrašana. Multiplā regresijas analīze
15 Nelineārā regresija. Regresijas vienādojumu koeficientu noteikšana ar datorprogrammu SPSS
16 Pētījuma rezultātu prezentācija. Vizuālo materiālu sagatavošana un dizains

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem. Jābūt izstrādātiem praktiskajiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem par noteiktajām tēmām. Sekmīgi jānokārto eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 396 lpp.
2. Kaķīits A. Neelektrisku lielumu elektriskā mērīšana un sensori: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 67 lpp.
3. The Mechatronics handbook. Bishop Robert H. CRC Press LLC, USA, 2002. 1230 p.
4. Ebel F., Nestel S. Sensori manipulatoriem un automatizācijai. Tuvinājuma sensori. Festo Didactic, Rīga, 2003. 335 lpp.