Kursa kods MašZ5022

Kredītpunkti 2

Projektēšanas metodoloģijas pamati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaMašīnu projektēšana32161619/11/2014Mehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Guntars Uzkliņģis

Inženierzinātņu habilitētais doktors

Priekšzināšanas

LauZ2039, Inženiergrafika

MašZ3016, Mašīnu elementi I

MašZ3017, Mašīnu elementi II

MašZ3018, Mašīnu elementi

Papildliteratūra

1. Курмаз Л.В., Скойбеда А.Т. Детали машин. Проектирование: Справочное учебно-методическое пособие. Москва: Высш. шк., 2005. 309 c.
2. Springer Handbook of Mechanical Engineering. Eds. Antonsson G. New York: Springer, 2008. 1576 p.
3. Иванов М.Н. Детали машин: Учебник для машиностроительных специальностей вузов. Москва: Высш. шк., 2008. 406 c.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammā "Mašīnu projektēšana un ražošana" izvēles daļā.

Kursa anotācija

Studiju kursā aplūko mašīnu projektēšanas vispārējos metodoloģiskos principus, kas derīgi ne tikai mašīnu, bet arī tehnoloģisko procesu un dažādu izstrādājumu projektēšanai. Tas ļauj pareizi organizēt praktisko rīcību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - zina projektēšanas metodes un stratēģijas izvēli.
• Prasmes - prot praktiski izvēlēties un radoši pielietot projektēšanas metodi.
• Kompetence - spēj orientēties projektēšanas stratēģijā, formulēt uzdevumus, meklēt un novērtēt idejas, vadīt mašīnu un tehnoloģiju izstrādes procesu.

Kursa plāns

1 Projektēšanas procesa attīstība.
2 Tehniskā sistēma un tās veidošanās principi.
3 Projektēšanas tradicionālās metodes.
4 Projektēšana kā sadalīts process.
5 Projektēšans metodes un stratēģijas izvēle.
6 Projektēšanas metodes praksē.
7 Inženierprojektēšanas metodoloģija.
8 Koncepcijas izstrāde un analīze.
9 Ideju ģenerēšana.
10 Daudzvariantu risinājuma izstrāde un novērtēšana.
11 Inženierproblēmas risināšana.
12 Projektēšanas metodes izvēle. Piemēri.
13 Projektēšanas procesa plānošana.
14 Jēdziens par mašīnu detaļu varbūtības aprēķiniem.
15 Drošuma jēdziens. Gadījuma lielumi.
16 Patstāvīgā darba prezentācija un ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti ar atzīmi, ja sekmīgi nostrādāti 10 praktiskie darbi, ieskaitīts kontroldarbs un aizstāvēts patstāvīgais darbs.

Pamatliteratūra

1. Pahl G., Beitz W., Feldhusen J., Grote K.H. Pahl/Beitz Konstruktionslehre - Grundlagen erfolgreicher Produktentwicklung. Methoden und Anwendung. Auflage 7, Springer, 2007. 799 S.
2. Детали машин и основы конструирования. Под. ред. Ерохина М. Н. Москва: КолосС, 2005. 462 с.
3. Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008.