Kursa kods MašZ5013

Kredītpunkti 2

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareDiagnostika un kvalitāte

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums24.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Antoņina Čukure

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Apgūt kvalitātes vadības principus, kas orientēti uz uzticamības nodrošināšanu par kvalitātes prasību izpildi. Kvalitātes sistēmā iekļautās un pēc vajadzības veicamās visās plānotās un sistemātiskās darbības, lai radītu pārliecību par vienuma atbilstību kvalitātes prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: iegūt sapratni par kvalitātes vadības principiem, teorētiskiem pamatiem un metodēm.
• Prasmes: izmantot tehnisko dokumentāciju kvalitātes nodrošināšanai.
• Kompetence: izmantot iegūtās zināšanas jaunradē, mārketingā un ražošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kvalitātes politika.
2 Kvalitātes vadīšana: kvalitātes vadītāja nozīme, darba pienākumi un stāvoklis organizācijā.
3 Kvalitātes norišu organizēšana.
4 Pienākumu sadale un uzdevumu koordinācija.
5 Kvalitātes pilnveidošana.
6 Kvalitātes nozīmīguma izpratnes teorētiskie pamati.
7 Kvalitātes izmaksas.
8 Kvalitāte mārketingā.
9 Kvalitāte jaunradē un projektēšanā.
10 ISO 9000 standarti.
11 ISO 14000 prasības.
12 EN 45000 standartu grupa.
13 Statistiskās metodes kvalitātes sistēmās.
14 Pareto analīze.
15 Išikavas metode.
16 Kvalitātes rokasgrāmata.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīts darbs praktiskajās nodarbībās; referātu vērtējums nodarbībās. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Kvalitātes vadības sistēmu ieviešana uzņēmumos. Rīga: Personāla sertifikācijas institūts. 2003. 116 lpp.
2. Kalējs O. Kvalitātes vadības sistēma un tās izveidošana pakalpojumu jomā. Rīga: LatConsul, 2005. 121 lpp.
3. Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas. Jaunā ISO 9001:2008. standarta prasību skaidrojums. Rīga:Latvijas Vēstnesis, 2009. 176 lpp.
4. Shiba S. The Five Step Discovery Process Manual with examples. 2006. 72.

Papildliteratūra

1. Kvalitātes nodrošināšanas nacionālā programma. Rīga: KIF "Biznesa komplekss", 2001. 16 lpp.
2. O’Brien James J. Construction inspection handbook: total quality management. James J.O’Brien. New York etc. Chapman &Hall International ThomsonPublishing, 1997. 663 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu = Quality. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija. ISSN 1407-7671.

Piezīmes

izvēl.: visām TF Lauksaimniecības inženierzinātne (Maģistra) apakšprogrammām.