Kursa kods MašZ5006

Kredītpunkti 2

Griezējinstrumentu ražošana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaMašīnbūves tehnoloģija32244421/09/2011Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Tabellenbuch Metall. Lektorat Ulrik Fischer, Haan-Gruiten : Verlag Europa Lehrmittel, 43.Auflage. 2005. 422 S.

Piezīmes

Obl. izvēle maģistra studiju programmas Mašīnu projektēšana un ražošana studentiem.

Kursa anotācija

Studenti gūst zināšanas par griezējinstrumentu materiāliem, pārklājumiem, to īpašības, apgūst sagatavju ražošanas tehnoloģijas, urbju, virpu griežņu un veidgriežņu, smailzobu frēžu, frēžu ar aizmugurētiem zobiem, caurvilču, caurspiežu, slīpripu ražošanu. Viņi iepazīst griezējinstrumentu termiskās apstrādes, asināšanas tehnoloģijas un griezējinstrumentu ražošanas attīstības tendences.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par griezējinstrumentu materiāliem, pārklājumiem, to īpašībām;
prasmes urbju, virpu griežņu un veidgriežņu, smailzobu frēžu, frēžu ar aizmugurētiem zobiem, caurvilču, caurspiežu ražoānas tehnoloģiju izstrādē;
kompetence griezējinstrumentu ražošanas tehnoloģiju izstrādē.

Kursa plāns

1 Griezējinstrumentu klasifikācija
2 Griezējinstrumentu materiāli
3 Sagatavju ražošanas tehnoloģijas
4 Urbumu apstrādes instrumentu ražošana
5 Griežņu ražošana
6 Vītņu griešanas instrumentu ražošana
7 Smailzobu frēžu ražošana
8 Frēžu ar aizmugurētiem zobiem ražošana
9 Caurvilču izgatavošanas tehnoloģijas
10 Caurspiežu izgatavošanas tehnoloģijas
11 Abrazīvo instrumentu ražošana
12 Kombinēto giezējinstrumentu ražošana
13 Griezējinstrumentu termiskās apstrādes tehnoloģijas
14 Griezējinstrumentu asināšanas tehnoloģijas
15 Griezējinstrumentu glabāšana
16 Griezējinstrumentu ražošanas attīstības tendences

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi;
termiņā iesniegti un ieskaitīti mājas darbi;
kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10 % no kopējā lekciju skaita.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Smith, Graham T. Cutting Tool Technology. London: Springer, 2008. 599 p.
2. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava, 2008. 240 lpp.