Kursa kods MašZ4061

Kredītpunkti 2

SolidWorks dizainam

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā80

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Imants Nulle

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti mācās modelēšanas principus objektiem ar sarežģītas formas virsmām. Apgūst dizaina produkta konceptuālo izstrādi 3D vidē un vizualizācijas iespējas. Veic projekta tehniskās dokumentācijas izstrādi (rasējumi, specifikācijas, testu rezultāti). Pārzina telpiska modeļa stiprības simulāciju iespējas. Praktiski rīkojās ar specializētu automatizētās projektēšanas sistēmu SolidWorks. Gūst ieskatu 3D printēšanas tehnoloģijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – pārzina sarežģītas formas detaļu veidošanu un kopsalikumu digitālo prototipu modelēšanas metodes. Zina plastikāta detaļu modelēšanas iespējas. Spēj veikt grafisko analīzi un objektu attēlošanu - ideju skiču veidošanu, rasējumu sagatavošanu, objektu trīsdimensiju (3D) vizualizēšanu.
• Prasmes – prot izveidot izstrādājuma modeļus, veidot detaļu un kopsalikumu rasējumus atbilstoši LVS prasībām. Prot veikt mehānismu kustības un modeļu stiprības analīzi. Spēj vizualizēt produktu, to kolekciju vai sēriju konceptuālo risinājumus, rasējumus un paraugus un veikt trīs dimensiju vizualizācijas. Prot lietot progresīvas projektēšanas tehnoloģijas - vispārēja lietojuma un specializētās automatizētās projektēšanas sistēmas.
• Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās dizaina projektu veidošanā. Spēj analizēt produktu projektēšanas darba rezultātus, kā arī veikt nepieciešamo dokumentu koriģēšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Čaulveida izstrādājumu modelēšana un rasējuma izstrāde.
2 Čaulveida izstrādājumu modelēšana un rasējuma izstrāde.
3 Virsmu modelēšana ar Surface rīkiem.
4 Virsmu modelēšana ar Surface rīkiem.
5 Virsmu modelēšana ar Surface rīkiem.
6 Plastmasas detaļu modelēšana.
7 Plastmasas detaļu modelēšana.
8 Kontroldarbs – detaļas ar sarežģītām virsmām modelēšana.
9 Kontroldarbs – detaļas ar sarežģītām virsmām modelēšana.
10 Reālistisku attēlu veidošana.
11 Mehānismu kustības video veidošana.
12 Mehānismu kustības video veidošana.
13 Detaļu modeļu stiprības simulācija un testa protokola izveide.
14 Detaļu modeļu stiprības simulācija un testa protokola izveide.
15 Prototipēšana ar 3D printeri.
16 Prototipēšana ar 3D printeri.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti ar atzīmi, ja sekmīgi nokārtojis laboratorijas darbos uzdotos uzdevumus (90% no kopējā studiju kursa apjoma) un uzrakstījis kontroldarbus (10% no kopējā studiju kursa apjoma).

Pamatliteratūra

1. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika. (Tēlotājas ģeometrijas pamati, projekciju rasēšana. Konstruktoru dokumentācija. Datorizētās projektēšanas pamati.). Jelgava: LLU Tehniskā fakultāte, 2008. 416 lpp.
2. Tickoo S. SolidWorks 2015 for designers. Schererville: CADCIM Technologies, 2015. 1066 p.
3. Kurowski P. Engineering Analysis with SOLIDWORKS Simulation 2015. SDC Publications, 2015 508 p.
4. Howard W, Musto J. Introduction to Solid Modeling Using SolidWorks. 2015 McGraw-Hill Education, 2015. 11 edition. 448 p. ISBN-10: 1259542114.

Papildliteratūra

1. Nulle I. SolidWorks dizainam. Metodiskie materiāli E-studijām TF studiju programmas Mašīnu projektēšana un ražošana un Dizains un amatniecība studiju kursa SolidWorks dizainam apguvei. 2018. 37 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmās Dizains un amatniecība pilna un nepilna laika studijās.
Brīvās izvēles studiju kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmas Mašīnu projektēšana un ražošana pilna un nepilna laika studijās.