Kursa kods MašZ4054

Kredītpunkti 1

Mašīnu dinamika II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaMašīnu dinamika168821/03/2017Mehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Meha4009, Teorētiskā mehānika II

Papildliteratūra

1. Wilson C.E, Sadler J.P. Kinematics and Dynamics of Machinery. New York: Harper Collins College Publishers, 1993. 797 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Theory of Mechanisms and Machines. A Scientific Electronic Journal. ISSN 2079-021X. Pieejams: http://tmm.spbstu.ru/english.html
Theory of Mechanisms and Machines. Published by Elsevier Science. ISSN: 0094-114X. Pieejams LLU FB datubāzē “Science Direct” LLU tīklā vai LLU IS lietotājkontu.
2. Machine design. - http://www.machinedesign.com/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir attīstīt izpratni par mehānismiem, mašīnām un to iedalījumu, kā arī par mašīnagregātiem un to veidošanu. Kursā studenti apgūst mehānismu un mašīnu dinamiku, kas kalpo par bāzi mašīnu aprēķinos. Pārvadu mehānismu kinemātika un to sintēze ir pamats mašīnu projektēšanai. Vibroizolācijas problēmu izpratne ir nozīmīga sekmīgai mašīnu ekspluatācijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – pārzina mašīnu un mehānismu uzbūves likumus un darbību. Zina mašīnagregātu īstenās kustības noteikšanas un nodrošināšanas teorētiskos pamatus. Pārzina mehānismu un mašīnu analīzes un projektēšanas grafiskās un analītiskās metodes – Laboratorijas darbi..
Prasmes - prot risināt mašīnu un mehānismu struktūras, kinemātisko, dinamisko parametru optimizācijas un mašīnu vibroaizsardzības problēmas – Laboratorijas darbi.
Kompetence - spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšana – Laboratorijas darbi

Kursa plāns

1. Mašīnagregāta dinamiskais modelis. Laboratorijas darbs: Inerces momenta eksperimentālā noteikšana.
2. Spēku reducēšana uz galveno locekli.
3. Masu reducēšana uz galveno locekli. Laboratorijas darbs: Reducētais berzes koeficients slīdgultņos.
4. Rotoru līdzsvarošana Mehānismu līdzsvarošana.. Laboratorijas darbs: Berze skrūves pārī.
5.Iekšdedzes dzinēja līdzsvarošana Laboratorijas darbs: Zobrata izgatavošana.
6. Mehāniskās svārstības un vibrāciju avoti
7.Vibroaizsardzības metodes. Laboratorijas darbs: Rotora statiskā līdzsvarošana.
8. Automobiļa vibroizolācija. Laboratorijas darbs: Rotora dinamiskā līdzsvarošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens
Eksāmenu students kārto pēc izpildītiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu datu apstrāde – 24h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējumā kumulatīvi tiek iekļauti aizstāvēto laboratorijas darbu vērtējumi.

Pamatliteratūra

1. Ozols O. Mehānismu un mašīnu teorija. Rīga: Zvaigzne, 1974. 418 lpp.
2. Rudņevs J., Ziņģis K. Mehānismu un mašīnu teorija. Rīga: Zvaigzne, 1986. 285 lpp.
3. Svētiņš J., Kronbergs Ē. Mehānismu kinetostatika. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2005. 15 lpp.