Kursa kods MašZ4052

Kredītpunkti 2

Mašīnu elementi II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaMašīnu projektēšana322010207/02/2017Mehānikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Imants Nulle

Inženierzinātņu doktors

author vieslekt.

Māris Gailis

inženierzinātņu maģistrs

Priekšzināšanas

MašZ3016, Mašīnu elementi I

Papildliteratūra

1. Fischer U., Gomeringer R., Heinzler M., Kilgus R. Mechanical and Metal Trades Handbook. 3rd edition. Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel, 2012. 444 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mašīnzinību informācijas portāls, tiešsaiste: http://machinedesign.com/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kurss Mašīnu elementi kā zinātniska disciplīna ietver vispārīgo (tipisko) mašīnu elementu (detaļu un mezglu) teoriju, inženieraprēķinus un konstruēšanu. Sniedz inženierzināšanas radošam mašīnu projektēšanas darbam. Attīsta inženierdomāšanu, iniciatīvu un jaunradi, māca pielietot jau esošo un meklēt jaunas idejas, modelēt izmantojot analogus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - zin mašīnu, mehānismu un detaļu darbspējas kritērijus, materiālu izvēli un projektēšanas metodes, pārzin ar projektēšanu saistītos standartus (ISO, LVS, DIN).
• Prasmes - prot izvēlēties tehnisku uzdevumu risināšanas metodi, lietot rokasgrāmatas un standartus praktisku uzdevumu risināšanā.
• Kompetence - spēj modulēt uzdevumus mašīnzinātnē, risināt tehniskus uzdevumus, veikt un vadīt patstāvīgus pētījumus, ir zinošs, informēts un spējīgs profesionālis.

Kursa plāns

1 Ķēdes pārvadu veidi
2 Ķēdes pārvadu aprēķins
3 Ķēdes pārvadu aprēķins (pr. d.)
4 Vārpstu savienojumi
5 Vārpstu savienojumu aprēķins (pr. d.)
6 Izslēdzamie sajūgi un bremzes
7 Neizslēdzamie sajūgi
8 Pārvada vārpstas saasotības noteikšana (lab.d.)
9 Darbmūža izvēle lauksaimniecības tehnikai
10 Vītnes savienojumu veidi
11 Vītnes savienojumu aprēķins
12 Vītnes savienojumu aprēķins (pr. d.)
13 Koksnes smalcinātāji
14 Veserīšu dzirnavas
15 Padeves mehānismi
16 Akmeņu lasīšanas iekārtas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem un aizstāvētiem 3 praktiskajiem darbiem un 1 laboratorijas darbam. Noslēdzas ar eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design. 10th edition. Singapore etc.: McGraw-Hill, 2015. 1104 p.
2. Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.
3. Uzkliņģis G., Feldmanis J. Skrūves savienojumi. Jelgava: LLU, 2004. 173 lpp.