Код курса MašZ4047

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов60

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента36

Дата утвеждения курса10.03.2015

Разработчики курса

author

Daina Kanaška

author

Antoņina Čukure

Учебная литературa

1. Šīrons E. Tehniskie mērījumi. Rīga: Rīgas TU, 1993. 618 lpp.
2. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem. LLU. Sast. A. Čukure, J. Čukurs. Jelgava, 2000. 78 lpp
3. Šīrons E. Detaļu ģeometrisko parametru mērīšana. Rīga: RTU, 2007. 344 lpp.
4. Šīrons E. Vispārīgās metroloģijas pamatkurss. RIga.: RTU, 2008. 242 lpp.

Дополнительная литература

1. Tehniskie mērījumi: Laboratorijas darbu žurnāl.s. LLU. Sast. A. Čukure, G. Aizsils, I. Dukulis. Jelgava, 2001. 20 lpp. Nav Latvijas lielākajās bibliotēkās
2. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi kursa darbu izpildei. LLU. Sast. A. Čukure, I. Dukulis. Jelgava, 1991. 67 lpp.
3. Falk D., Krauze P., Tildt G. Metalltehnik. Tabellen. Braunschweig: GmbH. 2006. 415 S.

Периодика и другие источники информации

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija. ISSN 1407-7671.