Kursa kods MašZ4047

Kredītpunkti 1.50

Metroloģija un tolerances II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

author doc.

Antoņina Čukure

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar savstarpējās apmaināmības nozīmi mašīnbūvē, SA pamatjēdzieniem un definīcijām pēc starptautiskajiem standartiem, ar virsmas kvalitāti un ģeometriskās formas novirzēm. Iegūst zināšanas pielaižu un sēžu sistēmu uzbūves vienotajā principā, kā arī gludo cilindrisko salāgojumu sēžu aprēķinā un izvēlē. Apgūst rites gultņu, leņķisko un konusu izmēru pielaižu, vītņu un zobratu pārvadu, ierievju un rievsalāgojuma sēžu izvēles principus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par savstarpējās apmaināmības nozīmi mašīnzinātnēs, tās pamatjēdzienus un definīcijas pēc starptautiskajiem standartiem.
• Prasmes - izmantot iegūtās zināšanas kopsalikuma un detaļu rasējumu noformēšanā.
• Kompetence - izmantot iegūtās zināšanas un prasmes jaunradē, projektēšanā un ražošanā jebkurā mašīnbūves nozarē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Standarti un norādījumi: ISO un EN LV standarti un norādījumi terminoloģijā.
2 Kvalitātes pilnveidošana. Kvalitātes nozīmīguma izpratnes teorētiskie pamati.
3 Jēdziens par savstarpējo apmaināmību. SA būtība un tās nozīme tautas saimniecībā.
4 Pamatjēdzieni un definīcijas pēc starptautiskiem standartiem. SA pakāpes un veidi.
5 Funkcionālā savstarpējā apmaināmība. Pielaižu izvēles princips. Jēdziens par salāgojumiem.
6 Ģeometrisko parametru noviržu klasifikācija. Detaļu parametru novirzes.
7 Izmēru klasifikācija. Nominālizmēri un to rindas.
8 Virsmas formas un novietojuma savstarpējā apmaināmība.
9 Virsmas kvalitāte. Virsmas negludums un negluduma parametri.
10 Jēdziens par salāgojumiem un sēžām.
11 Aptverošās un aptveramās virsmas un izmēri.
12 Gludo cilindrisko salāgojumu savstarpējā apmaināmība.
13 Sēžu izvēle. Sēžas ar garantētu spēli un uzspīlējumu, to pielietojums un izvēle.
14 Leņķisko un konusu izmēru pielaides.
15 Vītņoto salāgojumu pielaides un sēžas.
16 Sarežģītu mašīnu elementu salāgojumu savstarpējā apmaināmība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem praktisko darbu uzdevumiem, uzrakstītiem kontroldarbiem. Jānokārto eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Šīrons E. Tehniskie mērījumi. Rīga: Rīgas TU, 1993. 618 lpp.
2. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem. LLU. Sast. A. Čukure, J. Čukurs. Jelgava, 2000. 78 lpp
3. Šīrons E. Detaļu ģeometrisko parametru mērīšana. Rīga: RTU, 2007. 344 lpp.
4. Šīrons E. Vispārīgās metroloģijas pamatkurss. RIga.: RTU, 2008. 242 lpp.

Papildliteratūra

1. Tehniskie mērījumi: Laboratorijas darbu žurnāl.s. LLU. Sast. A. Čukure, G. Aizsils, I. Dukulis. Jelgava, 2001. 20 lpp. Nav Latvijas lielākajās bibliotēkās
2. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi kursa darbu izpildei. LLU. Sast. A. Čukure, I. Dukulis. Jelgava, 1991. 67 lpp.
3. Falk D., Krauze P., Tildt G. Metalltehnik. Tabellen. Braunschweig: GmbH. 2006. 415 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija. ISSN 1407-7671.

Piezīmes

Obl.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programma Lauksaimniecības inženierzinātne un 1.līm. prof. augstākās izglītības stud. progr. Tehniskais eksperts studentiem.