Kursa kods MašZ4040

Kredītpunkti 1

Mašīnbūves tehnoloģija I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums21.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar ražošanas tehnoloģijām, novērtē apstrādes rezultātā radušās neprecizitātes, izmēru izkliedi un analizē cēloņus. Studenti iepazīstas ar apstrādes precizitātes nodrošināšanas paņēmieniem, izmēru ķēžu aprēķinu metodiku, uzlaižu aprēķiniem, detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu projektēšanu un ekonomisko izvērtēšanu. Studenti apgūst ciparu vadības darbmašīnu pielietošanas specifiku, mašīnu salikšanas un izmēģināšanas tehnoloģijas, kā arī iepazīstas ar mašīnbūves attīstības tendencēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: mašīnbūves tehnoloģijas pamati, mehāniskās apstrādes programma CNC Simulator.
Prasmes: izstrādāt detaļu bāzēšanas shēmu un apstrādes tehnoloģisko maršrutu, izvēlēties sagatavi un izstrādāt tās apstrādes tehnoloģisko karti, izveidot programmas detaļu apstrādei ar CNC vadības darbmašīnām.
Kompetence: izpratne par sagatavju parametru un to apstrādes tehnoloģijas izvēli, spēja veidot detaļu izgatavošanas, kā arī mehānismu un mašīnu salikšanas tehnoloģijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ražošanas veidi
2 Apstrādes precizitāte
3 Sistemātiskās kļūdas
4 Gadījuma rakstura novirzes
5 Izmēru izkliedes likumu pielietojums
6 Tehnoloģiskās sistēmas stingums
7 Tehnoloģisko izmēru aprēķini
8 Bāzēšana un bāzes mašīnbūvē

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1.Jāuzraksta individuālie kontroldarbi auditorijā.
2. Savlaicīgi jāizstrādā un jāaizstāv laboratorijas darbi.
3. Vērtējumsar ieskaiti pēc iegūtiem rezultātiem kontroldarbos un laboratorijas darbos.
4. Students kārto komplekso ieskaiti, ja neapmierinošs vērtējums kontroldarbos un nokavēti laboratorijas darbu aizstāvēšanas termiņi.
Pārbaudes veids - ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Tschatsch Heinz. Applied Machining Technology. Germany, Dresden. Springer. 2009. 370 p.
3. Tabellenbuch Metall. Lektorat Ulrik Fischer, Haan-Gruiten : Verlag Europa Lehrmittel, 43.Auflage. 2005. 422 S.

Papildliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde: kursa darbs "Tehnoloģisko procesu izstrāde": metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2005. 90 lpp.
2. Krizbergs J. Datorizētā projektēšana (CAM). Rīga: RTU. 2006. 270 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Process Mechanical Engineering Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0954-4089. ISSN (electronic): 2041-3009.

Piezīmes

Obl. profesionālās bakalaura studijas programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" pilna un nepilna laika studijās.