Kursa kods MašZ4039

Kredītpunkti 3

Tolerances un standartizācija

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Antoņina Čukure

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

MašZ4047 [GMAS4048] Metroloģija un tolerances II

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar standartizācijas būtību, ar ISO un EN, LV standartiem un terminoloģiju, ar kvalitātes teorētiskiem pamatiem, ar savstarpējās apmaināmības principiem, ar pielaižu un sēžu sistēmu uzbūves vienotajā principā, gludo cilindrisko salāgojumu sēžu aprēķinā un izvēlē. Apgūst gultņu, leņķisko un konusu izmēru pielaižu, vītņu un zobratu pārvadu, ierievju un rievsalāgojumu sēžu izvēles principus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par savstarpējās apmaināmības nozīmi mašīnzinātnēs, tās pamatjēdzienus un definīcijas pēc starptautiskajiem standartiem.
Prasmes - izmantot iegūtās zināšanas kopsalikuma un detaļu rasējumu noformēšanā.
Kompetence - izmantot iegūtās zināšanas un prasmes jaunradē, projektēšanā un ražošanā jebkurā mašīnbūves nozarē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Standarti un norādījumi: ISO un EN LV standarti un norādījumi terminoloģijā.
2 Kvalitātes pilnveidošana. Kvalitātes nozīmīguma izpratnes teorētiskie pamati.
3 Jēdziens par savstarpējo apmaināmību. SA būtība un tās nozīme tautas saimniecībā.
4 Pamatjēdzieni un definīcijas pēc starptautiskiem standartiem. SA pakāpes un veidi.
5 Funkcionālā savstarpējā apmaināmība. Pielaižu izvēles princips. Jēdziens par salāgojumiem.
6 Ģeometrisko parametru noviržu klasifikācija. Detaļu parametru novirzes.
7 Izmēru klasifikācija. Nominālizmēri un to rindas.
8 Virsmas formas un novietojuma savstarpējā apmaināmība.
9 Virsmas kvalitāte. Virsmas negludums un negluduma parametri.
10 Jēdziens par salāgojumiem un sēžām.
11 Aptverošās un aptveramās virsmas un izmēri.
12 Gludo cilindrisko salāgojumu savstarpējā apmaināmība.
13 Sēžu izvēle. Sēžas ar garantētu spēli un uzspīlējumu, to pielietojums un izvēle.
14 Leņķisko un konusu izmēru pielaides.
15 Vītņoto salāgojumu pielaides un sēžas.
16 Sarežģītu mašīnu elementu salāgojumu savstarpējā apmaināmība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem praktisko darbu uzdevumiem, uzrakstītiem kontroldarbiem. Jānokārto eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Šīrons E. Tehniskie mērījumi. Rīga: Rīgas TU, 1993. 618 lpp.
2. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem. LLU. Sast. A. Čukure, J. Čukurs. Jelgava, 2000. 78 lpp.
3. Šīrons E. Detaļu ģeometrisko parametru mērīšana. Rīga: RTU, 2007. 344 lpp.
4. Šīrons E. Vispārīgās metroloģijas pamatkurss. RIga.: RTU, 2008. 242 lpp.

Papildliteratūra

1. Tehniskie mērījumi: Laboratorijas darbu žurnāl.s. LLU. Sast. A. Čukure, G. Aizsils, I. Dukulis. Jelgava, 2001. 20 lpp.
2. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi kursa darbu izpildei. LLU. Sast. A. Čukure, I. Dukulis. Jelgava, 1991. 67 lpp.
3. Falk D., Krauze P., Tildt G. Metalltehnik. Tabellen. Braunschweig: GmbH. 2006. 415 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija. ISSN 1407-7671.

Piezīmes

Oblig.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Mašīnu projektēšana un ražošana pilna un nepilna laika studijās.