Kursa kods MašZ4037

Kredītpunkti 1.50

Inženierdarba organizācija un ergonomika II

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Inženierdarba organizācija un ergonomika ir vispārizglītojošais studiju kurss, kas balstās uz sistēmu teorijas atziņām, tehnisko sistēmu attīstības likumsakarībām, studenti apgūst informācijas meklēšanas un apstrādes, efektivitātes novērtēšanas, tehniskās jaunrades un ergonomiskās projektēšanas metodes. Metožu apgūšanai izmanto reālus piemērus mašīnu projektēšanas un ražošanas jomā. Mērķis- iemācīt lietot kursā apgūtās metodes sarežģītu inženieruzdevumu risināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: sistēmu analīzes un sintēzes teorētiskie pamati; izprot tehnisko sistēmu attīstības likumsakarības, efektivitātes novērtēšanas un sistēmas optimizācijas metodes. Pārzina informācijas meklēšanas un apstrādes metodes. Izprot ergonomiskās projektēšanas metodes. Pārzina progresīvās jaunrades metodes un teorijas
Prasmes: Prot izstrādāt inženierdarba mērķi un uzdevumus, pamatot darba aktualitāti, atrast nepieciešamo informāciju un izveidot analītisko pārskatu. Prot izstrādāt inženierdarba uzdevuma alternatīvos risinājumus un pamatot risinājuma izvēli atbilstoši izvirzītajam kritērijam, kā arī novērtēt risinājuma efektivitāti. Prot veikt darba vietas un iekārtas ergonomisko novērtējumu, kā arī pielietot ergonomikas standartu prasības projektējamās iekārtas parametru izvēlē.
Kompetence: Spēj iegūt un racionāli izmantot informāciju, projektēšanā pielieto progresīvās jaunrades metodes un teorijas, spēj radīt jaunus un pilnveidot esošos produktus, konstrukcijas un tehnoloģijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Sistēmiskā pieeja inženieruzdevumu risināšanā.
2 Sarežģītu sistēmisku uzdevumu risināšanas posmi.
3 Sistēmas un apkārtējā vide.
4 Efektivitātes jēdziens sistēmās.
5 Modelēšana, tās veidi.
6 Inovācija, jēdziens, nozīme tautsaimniecībā
7 Tehniskās jaunrades metodes.
8 Pārliecinoša prezentācija.
9 Individuālo inženierdarbu prezentēšana
10 Tehnikas attīstība un tās ietekme uz cilvēku.
11 Sistēma cilvēks-mašīna, tās projektēšanas īpatnības un kritēriji.
12 Cilvēciskie faktori tehnikā.
13 Sistēmas cilvēks-mašīna ergonomiskais raksturojums.
14 Kvalitātes kritēriji sistēmas cilvēks-mašīna funkcionēšanā.
15 Ergonomiskās projektēšanas īpatnības un organizatoriskās formas.
16 Inženierdarba racionālas organizācijas pamatprasības, labās prakses piemēri.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sistemātisks darbs, laicīgi nokārtoti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Izstrādāts, aizstāvēts un publiski prezentēts individuālais inženierdarbs. Vērtējums - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
2. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. Rīga: Zvaigzne, 1989. 295 lpp.
3. Wickert J.An Introduction to Mechanical Engineering. Mason, OH : Cengage Learning. 2006. 398 p.
4. Смирнов Б., Гулый Ю. Инженерно психологическое и эргономическое проектирование. Харьков: Гуманитарный центр, 2010. 379.с.

Papildliteratūra

1. Kalpakjian S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. Jurong: Pearson Prentice Hall, 2010. 1180 lpp.
2. Грундиг К. Проектирование промышленных предприятий: Принципы; методы; практика. Альпина Бизнес букс; Альпина Публишерз, 2007.
3. Варнеке Х., Брулингер Х. Расчёт затрат для инженеров. Альпина Бизнес букс, 2008. 305.lpp.

Piezīmes

Obl.: TF studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" pilna un nepilna laika studijās.