Kursa kods MašZ4036

Kredītpunkti 1.50

Inženierdarba organizācija un ergonomika I

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnzinātne (nav zn)2481620/09/2011Spēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Daina Kanaška

Inženierzinātņu doktors

author prof.

Ilmārs Dukulis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Kalpakjian S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. Jurong: Pearson Prentice Hall, 2010. 1180 p.
2. Грундиг К., Проектирование промышленных предприятий: Принципы; методы; практика. Альпина Бизнес букс; Альпина Публишерз, 2007.
3. Варнеке Х., Брулингер Х. Расчёт затрат для инженеров. Альпина Бизнес букс, 2008. 305 lpp.

Piezīmes

Obl.: TF studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Inženierdarba organizācija un ergonomika ir vispārizglītojošais studiju kurss, kas balstās uz sistēmu teorijas atziņām, tehnisko sistēmu attīstības likumsakarībām, studenti apgūst informācijas meklēšanas un apstrādes, efektivitātes novērtēšanas, tehniskās jaunrades un ergonomiskās projektēšanas metodes. Metožu apgūšanai izmanto reālus piemērus mašīnu projektēšanas un ražošanas jomā. Mērķis- iemācīt lietot kursā apgūtās metodes sarežģītu inženieruzdevumu risināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: sistēmu analīzes un sintēzes teorētiskie pamati; izprot tehnisko sistēmu attīstības likumsakarības, efektivitātes novērtēšanas un sistēmas optimizācijas metodes. Pārzina informācijas meklēšanas un apstrādes metodes. Izprot ergonomiskās projektēšanas metodes. Pārzina progresīvās jaunrades metodes un teorijas
Prasmes: Prot izstrādāt inženierdarba mērķi un uzdevumus, pamatot darba aktualitāti, atrast nepieciešamo informāciju un izveidot analītisko pārskatu. Prot izstrādāt inženierdarba uzdevuma alternatīvos risinājumus un pamatot risinājuma izvēli atbilstoši izvirzītajam kritērijam, kā arī novērtēt risinājuma efektivitāti. Prot veikt darba vietas un iekārtas ergonomisko novērtējumu, kā arī pielietot ergonomikas standartu prasības projektējamās iekārtas parametru izvēlē.
Kompetence: Spēj iegūt un racionāli izmantot informāciju, projektēšanā pielieto progresīvās jaunrades metodes un teorijas, spēj radīt jaunus un pilnveidot esošos produktus, konstrukcijas un tehnoloģijas.

Kursa plāns

1 Inženiera radošās aktivitātes veidošanās.
2 Inženieruzdevums, to risināšanas stratēģija
3 Vispārīgs jēdziens par sistēmām
4 Tehniskās sistēmas, to analīze
5 Sistēmiskā pieeja inženieruzdevumu risināšanā
6 Inženierdarba plāns
7 Alternatīvu ģenerēšana
8 Informācijas meklēšana un apstrāde
9 Literatūras anotatīvais apraksts, UDK
10 Pētīšanas metodes un paņēmieni
11 Hipotēzes izstrādāšana
12 Optimizācija
13 Rezultātu iegūšana un apstrāde
14 Matemātiskās statistikas izmantojamās metodes
15 Iegūto rezultātu analīze
16 Darba rezultātu novērtējums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sistemātisks darbs, laicīgi nokārtoti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi; par paveikto iegūst ieskaiti.

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
2. Wickert J. An Introduction to Mechanical Engineering. Mason, OH : Cengage Learning 2006. 398 p.
3. Смирнов Б., Гулый Ю. Инженерно психологическое и эргономическое проектирование. Харьков: Гуманитарный центр, 2010. 379.с.