Kursa kods MašZ4032

Kredītpunkti 3

Tehnoloģisko procesu projektēšana

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc. (Emeritus)

Jānis Avotiņš

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu par metālapstrādes tehnoloģiskiem procesiem; tehnoloģiskā procesa struktūru; izmēru precizitātes un virsmas kvalitātes nodrošināšanu; sagatavju ražošanas veidiem un izvēli; cilindrisku, konisku un plakanu virsmu apstrādes paņēmieniem; urbumu apstrādi un virsmu apdari; apstrādes tehnoloģisko procesu projektēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas metālapstrādes tehnoloģisko procesu projektēšanā;
prasmes apstrādes veidu, paņēmienu un apstrādes tehnisko parametru izvēlē;
kompetenti novērtēt apstrādes procesu priekšrocības un nepilnības.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Prasības tehnoloģisko dokumentu sagatavošanai atbilstoši pasūtījumam.
2 Tehnoloģiskā procesa veidi un organizācijas formas. Perspektīvais, maršruta, individuālais un tipveida..
3 Tehnoloģiskā procesa operāciju veidi un etapi. Rupjapstrādes, gludapstrādes un apdares operāciju izvēle.
4 Ražošanas tipi. Individuālā, sēriju un masu ražošana.
5 Apstrādes precizitātes nodrošināšana. Precizitātes raksturojumi un kategorijas.
6 Tehnoloģiskās sistēmas deformācijas. Temperatūras un iekšējo spriegumu radītās deformācijas.
7 Jēdziens par bāzēm. Bāzu izvēles pamati. Izejas izmērs un bāzes. Bāzu savietošanas princips.
8 Izmēru ķēdes un operācijas izmēra pārrēķins. Sagaidāmās apstrādes precizitātes noteikšana.
9 Virsmas kvalitātes nodrošināšana. Virsmas raupjums un tā kritēriji. Faktori, kas ietekmē virsmas raupjumu.
10 Virsmas kvalitātes ietekme uz detaļu ekspluatācijas īpašībām: nodilumizturību, nogurumizturību utt.
11 Sagatavju ražošanas veidi. Lējumu ražošana. Kalumu ražošana. Velmējumi. Sagatavju izvēle.
12 Jaunākie sagatavju izgriešanas veidi. Griešana ar lāzera staru, plazmas strūklu un ūdens strūklu
13 Tehnoloģiskais maršruts un tā nozīmē. Jēdziens par operāciju diferencēšanu un koncentrēšanu.
14 Ārējo cilindrisko un konisko virsmu apstrāde. Apstrādes darbmašīnu izvēle Sagatavju nostiprināšanas paņēmieni..
15 Iekšējo cilindrisko virsmu apstrāde. Urbumu urbšana, paplašināšana un izrīvēšana. Urbumu izvirpošana.
16 Plakanu virsmu apstrāde. Plakanu virsmu virpošana, frēzēšana, ēvelēšana un tēšana. Darbmašīnu izvēle.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi;
- ieskaitīti kontroldarbi par teorētisko kursu;
- kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 10...15 % no kopskaita.
Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Urbahs A., Smirnovs A. CAM tehnoloģijas transportmašīnbūvē. Rīga: RTU, 2009. 108 lpp.
2. Krizbergs J. Datorizētā projektēšana (CAM). Rīga: RTU, 2006. 270 lpp.
3. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp.

Papildliteratūra

1. Bunga G., Geriņš Ē. Apstrādes ar atdalīšanu tehnoloģija. Rīga: RTU, 2007. 85 lpp.
2. Machining Technology Tool Catalogue. FRANKEN G und H & Co. KG. GERMANY, 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Mehanical Engineering Science ISSN: 0022-2542.

Piezīmes

Izv.: TF studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana".