Kursa kods MašZ4031

Kredītpunkti 3

Metālapstrāde II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaMašīnbūves tehnoloģija488241617/02/2015Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc. (Emeritus)

Jānis Avotiņš

Pedagoģijas maģistrs

Papildliteratūra

1. Bunga G., Geriņš Ē. Apstrādes ar atdalīšanu tehnoloģijas. Rīga, 2007. 90 lpp.
2. Machining Technology Tool Catalogue. FRANKEN G und H & Co. KG. Germany. 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Mehanical Engineering Science. ISSN: 0022-2542.

Piezīmes

Studiju kurss obligāts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mašīnu projektēšana un ražošana studentiem.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu lējumu ražošanas tehnoloģijā; par spiedienapstrādes veidiem un produkciju; sagatavju karsēšanas un kalšanas tehnoloģiju; metināšanas procesu, iekārtām un veidiem; apstrādes griežot teorētiskiem pamatiem; metālapstrādes mašīnām, ierīcēm, instrumentiem un tehnoloģiskiem procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par metālu karstās un aukstās apstrādes tehnoloģiskiem procesiiem, iekārtām un instrumentiem;
• prasmes piemērotu apstrādes procesu, iekārtu un instrumentu un tehnisko parametru izvērlē;
• kompetence apstrādes tehnoloģisko procesu lietderības novērtēšanā.

Kursa plāns

1 Griešanas process un tā parametri. Apstrādes veidi. Kustības apstrādē griežot. Sagataves virsmas.
2 Griezējinstrumentu ģeometrija: plaknes, virsmas, leņķi. Leņķu lielums un ietekme uz apstrādes procesu.
3 Griezējinstrumentu darba apstākļi un prasības griezējinstrumentu materiāliem.
4 Ātrgriezējtērauds, tā īpašības un pielietojums. Marķēšana pēc EN un LV standartiem.
5 Metālkeramiskie un minerālkeramiskie griezējinstrumentu materiāli. To īpašības un pielietojums.
6 Īpaši cietie griezējinstrumentu materiāli: sintētiskie dimanti un kubiskais bora nitrīts.
7 Griezējinstrumentu izvēle atbilstoši ISO rekomendācijām.
8 Metālapstrādes griežot fizikālie pamati. Siltuma rašanās, uzķepums, skaidas sarukums, virsmu uzkalde.
9 Materiāla pretestība griešanai, griešanas spēki un to noteikšana. Pieļaujamais griešanas ātrums.
10 Metālgriešanas mašīnu klasifikācija, precizitātes klases, piedziņa. Rotācijas ātrumu rindas.
11 Virpošanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas.
12 Urbšanas, paplašināšanas un izrīvēšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas.
13 Frēzēšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas. Frēzēšanas procesa kinemātika un dināmika.
14 Ēvelēšanas, tēšanas un caurvilkšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas.
15 Metālu abrazīvā apstrāde. Slīpripu uzbūve un marķēšana. Slīpēšanas darbi un mašīnas.
16 Specifiskie apstrādes veidi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi;
- ieskaitīti kontroldarbi par teorētisko kursu;
- kavētonodarbību skaits nepārsniedzt 10...15 % no kopskaita.
Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Avotiņš J. Metālapstrāde. Kursa darbs "Tehnoloģisko procesu izstrāde": metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU. 2005. 90 lpp.
3. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.
4. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija 2. daļa: Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001. 221 lpp.