Kursa kods MašZ4028

Kredītpunkti 2

Metālapstrāde I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Avotiņš

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu lējumu ražošanas tehnoloģijā; par spiedienapstrādes veidiem un produkciju; sagatavju karsēšanas un kalšanas tehnoloģiju; metināšanas procesu, iekārtām un veidiem; apstrādes griežot teorētiskiem pamatiem; metālapstrādes mašīnām, ierīcēm, instrumentiem un tehnoloģiskiem procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par metālu karstās un aukstās apstrādes tehnoloģiskiem procesiem, iekārtām un instrumentiem.
Prasmes piemērotu apstrādes procesu, iekārtu un instrumentu un tehnisko parametru izvēlē.
Kompetence apstrādes tehnoloģisko procesu lietderības novērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lējumu ražošana. Vispārīgas ziņas par lējumu ražošanu. Lējumu nozīme mašīnbūvē
2 Lējumu ražošana veidzemes veidnēs. Veidošanas materiāli, iekārtas un tehnoloģija.
3 Jaunākie lējumu ražošanas veidi: apvalkveidnes, izkausējamo modeļu veidnes, metālveidnes un spiedliešana.
4 Spiedienapstrādes teorētiskie pamati. Plastiskā deformācija, uzkaldes rašanās. Rekristalozācija.
5 Sagatavju karsēšana spiedienapstrādei. Nevēlamās parādības karsēšanā. Temperatūru intervāls.
6 Spiedienapstrādes tehnoloģiskie procesi: velmēšana, vilkšana un presēšana.
7 Kalumu ražošana. Brīvā kalšana, darba rīki, iekārtas un tehnoloģija. Tilpumštancēšana. Lokšņu štancēšana.
8 Metālu metināšana. Metināto savienojumu veidošanās pamati. Metinātie savienojumi un šuves.
9 Metālu metināmība. Tās kritēriji. Dažādu metālu metināšanas tehnoloģija un šuves veidošanās īpatnības.
10 Metālu metināmība. Tās kritēriji. Dažādu metālu metināšanas tehnoloģija un šuves veidošanās īpatnības.
11 Metināšana aizsarggāzēs. MIG/MAG un TIG procesi. Aizsargāzu ietekme un izvēle. Metināšanas stieple.
12 Metināšanas strāvas avoti, to ārējās raksturlīknes. Strāvas avotu izvēle un izmantošana.
13 Gāzmetināšanas process. Gāzes liesmas uzbūve un tipi. Gāzmetināšanas gāzes un tehnoloģija.
14 Metālu termiskā griešana ar plazmu.
15 Metālu termiskā griešana ar lāzera staru.
16 Metālu lodēšana, lodēšanas materiāli un tehnoloģija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi;
- ieskaitīti kontroldarbi par teorētisko kursu;
- kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 10...15 % no kopskaita.
Pārbaudes veids - ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp.
2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001. 221 lpp.
3. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē. Jelgava: LLU, 2004. 90 lpp.

Papildliteratūra

1. Pētersons O., Priednieks J. MIG/MAG metināšana. Rīga: AGA SIA, 2005. 108 lpp.
2. Machining Technology Tool Catalogue. FRANKEN G und H & Co. KG. GERMANY, 2005.
3. Welding cutting General cataloge (Francija, angļu val.) SAF. 2004. 140 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. .Journal of Mehanical Engineering Science. ISSN: 0022-2542.

Piezīmes

Obl.: TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mašīnu projektēšana un ražošana pilna un nepilna studijās.