Kursa kods MašZ4025

Kredītpunkti 1.50

Intelektuālais īpašums un patenti

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaMašīnu projektēšana2416819/10/2011Mehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Likumi, starptautiskie līgumi un konvencijas: https://www.lrpv.gov.lv/- Resurss aprakstīts 2018. gada 27.decembrī.

Periodika un citi informācijas avoti

IZGUDROJUMI, PREČU ZĪMES UN DIZAINPARAUGI. Latvijas republikas patentu valdes oficiālais izdevums. https://www.lrpv.gov.lv/lv/vestnesis - Resurss aprakstīts 2018. gada 27.decembrī.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās izglītības obligātajā studiju programmā "Mašīnu projektēšana un ražošana" pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir attīstīt izpratni intelektuālā īpašuma tiesībās, autortiesībās un blakustiesībās. Kursā apgūst komercnoslēpumu saglabāšanu un aizsardzību pret negodīgu konkurenci. Tiek noskaidrota patentu nozīme projektēšanā, apgūtas patentu meklēšanas un jauna patenta noformēšanas metodes. Studiju kursā iepazīst likumdošanu par preču zīmju, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu (integrālo mikroshēmu) topogrāfiju intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – saprot intelektuālā īpašuma tiesību, autortiesību un blakustiesību aizsardzības nozīmi. Zina likumdošanu par patentu, preču zīmju, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu (integrālo mikroshēmu) topogrāfiju intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību – 1. praktiskais darbs.
Prasmes: - prot meklēt Internetā patentus dažādās nozarēs un izstrādāt jaunu patentu aprakstus, pretenzijas un zīmējumus – 2. praktiskais darbs.
Kompetence: - spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšanai – Mājas darbs.

Kursa plāns

1. Intelektuālā īpašuma tiesību jēdzieni
2. Nereģistrējamās intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības u. c.)
3. Reģistrējot iegūstamās intelektuālā īpašuma tiesības
4. Intelektuālā īpašuma tiesību objekti
5. Intelektuālā īpašuma tiesību subjekti
6. Starptautiskie līgumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai
7. Patentu nozīme projektēšanā
8. Patentēšanas sistēmas pasaulē
9. Patentu meklēšana Internetā un bibliotēkās – 1. praktiskais darbs: Rūpnieciskā intelektuālā īpašuma datu bāzes.
10. Prototipu un analogu noskaidrošana – 2. praktiskais darbs: Patentu datu bāzes.
11. Patenta apraksta un pretenzijas sastādīšana
12. Atšķirīgās un kopīgās izgudrojumu pazīmes patentu pretenzijā
13. Patenta noformēšanas un pieteikšanas procedūra
14. Preču zīmju izmantošana un pieteikšana
15. Dizaina paraugu aizsardzība
16. Jaunrades procesu metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaiti students kārto pēc praktisko darbu izpildes, izstrādāta un aizstāvēta mājas darba.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Intelektuālā īpašuma datu bāzu izpēte – 18 h.
Mājas darbs: Patenta pieteikuma noformēšana – 24 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu vērtējumu praktisko darbu un mājas darba aizstāvēšanā iegūst, ja apgūts darbs intelektuālā īpašuma datu bāzēs un noformēts patenta pieteikums atbilstoši MK noteikumiem.

Pamatliteratūra

1. Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2001. 379 lpp.
2. Grudulis M. Ievads autortiesībās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006. 253 lpp.
3. Vasiļevskis A. Izgudrojums un tā patentēšana. Lekcija jautājumos un atbildēs disciplīnai “zinātniskās pētniecības pamati” Meža fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 1997. 17 lpp.
4. Baltvilka M., Greivulis J. Intelektuālā īpašuma aizsardzība. Rīga: Izdevniecība RTU, 2006. 266 lpp.