Kursa kods MašZ4005

Kredītpunkti 1.50

Mašīnu dinamika I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu dinamika

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir attīstīt izpratni par mehānismiem, mašīnām un to iedalījumu, kā arī par mašīnagregātiem un to veidošanu. Kursā studenti apgūst mehānismu struktūras analīzi un klasifikāciju, kā arī kinemātisko analīzi. Kinetostatikas metodes un mehānismu un mašīnu dinamikas izpratne kalpo par bāzi mašīnu aprēķinos. Pārvadu mehānismu kinemātika un to sintēze ir pamats mašīnu projektēšanai. Vibroizolācijas problēmu izpratne ir nozīmīga sekmīgai mašīnu ekspluatācijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: – pārzina mašīnu un mehānismu uzbūves likumus un darbību. Zina mašīnagregātu īstenās kustības noteikšanas un nodrošināšanas teorētiskos pamatus. Pārzina mehānismu un mašīnu analīzes un projektēšanas grafiskās un analītiskās metodes – 1. mājas darbs.
Prasmes: - prot risināt mašīnu un mehānismu struktūras, kinemātisko, dinamisko parametru optimizācijas un mašīnu vibroaizsardzības problēmas – 2.mājas darbs.
Kompetence: spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšanai – praktiskais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mehānisms, mašīnas un to iedalījums. Mašīnagregāts. Mehanizācija un automatizācija.
2. Mehānisma sastāvdaļas, kustīgie savienojumi. Kinemātiskie pāri un ķēdes. Struktūras shēma un saites.
3. Atkārtotās saites un universālās struktūras formulas.
4. Mehānismu uzbūve un struktūras grupas. Ātrumu aprēķināšana diadu mehānismiem.
5. Ātrumu un paātrinājumu plāni.
6. Plaknisku mehānismu analītiskās kinemātikas metodes – praktiskais darbs: Kloķa – slīdņa mehānisma kinemātika .
7. Spēku noteikšana mehānismos. Inerces spēku aprēķins. Kinetostatika. Žukovska svira.
8. Kardānšarnīrs un kardānpārvadu kinemātika.
9. Rotācijas pārvadi un planetāro pārvadu kinemātika.
10. Evolventu sazobe. Zobratu pārvadu sintēze.
11. Zobratu izgatavošanas metodes. Koriģētie zobrati.
12. Izciļņu mehānisma kinemātika.
13. Izciļņu mehānisma sintēze.
14. Berze slīdpāros un šarnīros.
15. Berzes skrūves pāros. Berze gultņos.
16. Mehānismu enerģētiskās lietderības kritēriji.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Ieskaite ir izpildītu un aizstāvētu mājas darbu un praktiskā darba kopnovērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs – Mehānisma ātrumu un paātrinājumu plāni, tā struktūras analīze – 18 h.
2. mājas darbs – Kombinēta zobratu pārvada aprēķins, tā struktūras analīze – 18 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu vērtējumu mājas darbu un praktiskā darba aizstāvēšanā iegūst, ja aprēķina metodes ir apgūtas, prot aprēķinus paskaidrot.

Pamatliteratūra

1. Rudņevs J. un Mazais J. Mehānismu analīze un sintēze. 1. studiju burtnīca. RTU: Ražošanas kvalitātes institūts, 2006. 65 lpp.
Pieejams http://omega.rtu.lv/rki/MMT-Gr1.pdf.

Papildliteratūra

1. Eckhardt, Homer D. Kinematic design of machines and mechanisms. New York:: McGraw-Hill, 1998. 612 p.
2. Wilson C.E, Sadler J.P. Kinematics and Dynamics of Machinery. New York: Harper Collins College Publishers, 1993. 797 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Theory of Mechanisms and Machines. A Scientific Electronic Journal.- http://tmm.spbstu.ru/english.html ISSN 2079-021X.
2. Machine design. - http://www.machinedesign.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās izglītības "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajās studiju programmās pilna un nepilna laika studijās.