Kursa kods MašZ4003

Kredītpunkti 1.50

Inženiergrafika II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā60

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Imants Nulle

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4002, Inženiergrafika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir attīstīt ģeometrisko loģiku, telpisko domāšanu un iztēli. Apgūt grafisko metožu izmantošanu. Iemācīt izgatavot un lasīt rasējumus, kas ir starptautiska grafiska valoda un radošās domas izteiksmes līdzeklis. Sekmēt standartu (LVS, ISO, u.c.) izmantošanu tehniskās dokumentācijas noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – saprot projicēšanas metodi, skatu un griezumu veidošanas principus. Pārzina ar rasējumu noformēšanu saistītos standartus (ISO, LVS, GOST u.c.). Zina izstrādājumu veidus un tiem atbilstošo darba dokumentāciju un tās izpildes secību. Māk pamatot un pievienot rasējumā izmērus un norādes par vītnēm, virsmu negludumiem un materiālu – 1.kontroldarbs un praktiskie darbi.

Prasmes – prot izpildīt izstrādājumu detaļu skices, tehniskos zīmējumus, noformēt detaļu darba rasējumus, veikt izjaucamu un neizjaucamu savienojumu kopsalikuma rasējumus un tiem atbilstošo teksta dokumentāciju, kā arī kopsalikuma rasējumu lasīšanu un detalizāciju atbilstoši LVS, EN, ISO, GOST u.c. standartu prasībām – 1. un 2. mājas darbs, 2.kontroldarbs un praktiskie darbi.

Kompetence – spēj izmantot iegūtās profesionālās zināšanas praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai – 1. un 2. mājas darbs, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Salaidumu konstruēšana.
2. Detaļu skati. Aksonometrija.
3. Izmēru izlikšana detaļu rasējumos.
4. Griezumi un šķēlumi. Vienkārši griezumi.
5. Salikti griezumi.
6. 1.Kontroldarbs: trešā skata konstruēšana pēc diviem dotajiem, nepieciešamie griezumi.
7. Vītņu attēlošana un apzīmēšana rasējumos.
8. Detaļu skiču izpildīšana – 2 h.
9. Izstrādājumu un rasējumu veidi. Specifikācija.
10. Kopsalikuma rasējumu izpildīšana – 2 h.
11. Kopsalikuma rasējumu lasīšana un detalizācija – 2 h.
12. Detaļas aksonometriskā attēla konstruēšana.
13. 2.Kontroldarbs: kopsalikuma rasējuma detalizācija – detaļas darba rasējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Ieskaiti veido:
• izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktisko darbu rasējumi;
• sekmīgi nokārtoti kontroldarbi.

Visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos iesāktie uzdevumi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši praktiskajos darbos norādītajiem nosacījumiem. Darba aizstāvēšana notiek pēc tā pabeigšanas, praktisko darbu laikā.

1.mājas darbs – Vītņu attēlošana un apzīmēšana rasējumos.

2.mājas darbs – Detaļas darba rasējuma izpilde no kopsalikuma rasējuma.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu, mājas darbu un kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.

Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem kontroldarbiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto praktisko darbu un mājas darbu atzīmēm.

Praktiskos darbus, mājas darbus un kontroldarbus novērtē saskaņā ar darbos noteikto vērtēšanas kārtību.

Students sekmīgu atzīmi par praktisko darbu un mājas darbiem iegūst, ja darbs ir aizstāvēts un ir izpildīti vismaz 40% no darba izstrādes nosacījumiem.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu iegūst, ja vismaz 60% no uzdevumiem atrisināti pareizi.

Pamatliteratūra

1. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 258 lpp.
2. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 265 lpp.
4. Auzukalns J., Dobelis M., Fjodorova G., u.c. Inženiergrafika: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008.

Papildliteratūra

1. Aumale M., Čukurs J., Nulle I. Inženiergrafika: kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi Tehniskās fakultātes nepilna laika studentiem. Jelgava: LLU, 2006.
2. Čukurs J., Galiņš A., Aumale M. Inženiergrafika. Celtniecības rasējumi un elektroinstalācijas plāni: metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2000. 67 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss ir iekļauts Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" obligātajā daļā.