Kursa kods MašZ3037

Kredītpunkti 3

CNC darbagaldi

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaMašīnbūves tehnoloģija48832827/02/2018Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Inženierzinātņu doktors lauksaimniecībā

Priekšzināšanas

MašZ3036, Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains I

MašZ4058, Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains II

MatZ4012, Materiālzinības (konstrukciju materiāli)

Papildliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde: kursa darbs "Tehnoloģisko procesu izstrāde": metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2005. 90 lpp. 2. Сафин В.Н. Основы программирования фрезерных станков ЧПУ: учобное пособие к лабораторным работам. Челябинск: Издателский центр ЮУрГУ, 2012. 34 с. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.] Pieejams: http://docplayer.ru/44935780-Osnovy-programmirovaniya-frezernyh-stankov-s-chpu.html 3. CNC Programming Handbook. 3rd edition. New York, NY, USA: Industrial Press, Inc., 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Process Mechanical Engineering Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0954-4089. ISSN (electronic): 2041-3009.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" koka/metāla tehnoloģijas un dizains specialtātei

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu ciparvadības darbgaldu vadībā, griešanas režīmu izvēlē, koordinātu atskaites sistēmām un nulles punktiem, CNC vadības programmu sagatavošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par CNC darbgaldu vadības principiem;
• Prasmes - izstrādāt CNC darbgaldu apstrādes programmas un veikt detaļu izgatavošanu;
• Kompetence - novērtēt izstrādāto CNC dargbgaldu vadības programmu priekšrocības un nepilnības.

Kursa plāns

1 Darba drošība darbā ar CNC darbgaldiem;
2 Darba drošības brīdinājuma zīmes to nozīme un izvietojums uz CNC darbagaldiem;
3 CNC darbagaldu koordinātu asis;
4 CNC darbagaldu atskaites sistēmas;
5 CNC programmas saturs, apstrādājamās sagataves bāzēšana;
6 Apstrādājamās sagataves bāzes izvēle;
7 G kodu nozīme ciparvadības darbgaldu programmas izveidē un pielietošanas iespējas ciparvadības darbagaldos;
8 M kodu nozīme ciparvadības darbgaldu programmas izveidē un pielietošanas iespējas ciparvadības darbagaldos;
9 Līniju un līkņu, urbumu un kontūru veidošana;
10 Ciparvadības darbagaldu pamatciklu izmantošana;
11 Simulēšanas programmatūra un to iespējas;
12 Sastādītās programmas simulēšana un programmas koriģēšana;
13 CNC darbgaldu instrumenti un palīgierīces;
14 CNC darbagaldu sagatavošana darbam;
15 CNC darbgalda sagatavošana tehnoloģiskam procesam;
16 CNC darbagaldu apkopes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti praktiskie darbi. Ieskaitīti kontroldarbi par teorētisko kursu. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 10...15 % no kopskaita. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp. 2. Programming Workbook. HAAS AUTOMATION, INC.2800 Sturgis Rd. Oxnard, CA 93030. June 2006. 400 p. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.] Pieejams: https://www.ise.ncsu.edu/processes/wp-content/uploads/sites/11/2013/08/LatheProgrammingWorkbook-xlwb.pdf 3. Smid P. CNC Programming Handbook: A Comprehensive Guide to Practical CNC Programming. Edition 3. Industrial Press, Inc., 2007. 600 p. 2003. gada izdevums: [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.] Pieejams: https://books.google.lv/books?id=JNnQ8r5merMC&lpg=PA1&ots=P_NIKQ5OtQ&lr&pg=PR20#v=onepage&q&f=false