Kursa kods MašZ3034

Kredītpunkti 2

Inženierdarba organizācija un ergonomika II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

nženierdarba organizācija un ergonomika ir vispārizglītojošais studiju kurss, kas balstās uz sistēmu teorijas atziņām, tehnisko sistēmu attīstības likumsakarībām, studenti apgūst informācijas meklēšanas un apstrādes, efektivitātes novērtēšanas, tehniskās jaunrades un ergonomiskās projektēšanas metodes. Metožu apgūšanai izmanto reālus piemērus mašīnu projektēšanas un ražošanas jomā. Mērķis- iemācīt lietot kursā apgūtās metodes sarežģītu inženieruzdevumu risināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - sistēmu analīzes un sintēzes teorētiskie pamati; izprot tehnisko sistēmu attīstības likumsakarības, efektivitātes novērtēšanas un sistēmas optimizācijas metodes. Pārzina informācijas meklēšanas un apstrādes metodes. Izprot ergonomiskās projektēšanas metodes. Pārzina progresīvās jaunrades metodes un teorijas;
• Prasmes - prot izstrādāt inženierdarba mērķi un uzdevumus, pamatot darba aktualitāti, atrast nepieciešamo informāciju un izveidot analītisko pārskatu. Prot izstrādāt inženierdarba uzdevuma alternatīvos risinājumus un pamatot risinājuma izvēli atbilstoši izvirzītajam kritērijam, kā arī novērtēt risinājuma efektivitāti. Prot veikt darba vietas un iekārtas ergonomisko novērtējumu, kā arī pielietot standartu prasības projektējamās iekārtas parametru izvēlē;
• Kompetence - spēj iegūt un racionāli izmantot informāciju, projektēšanā pielieto progresīvās jaunrades metodes un teorijas, spēj radīt jaunus un pilnveidot esošos produktus, konstrukcijas un tehnoloģijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Sistēmu analīze un sintēze inženieruzdevumu risināšanā.
2 Sarežģītu sistēmisku uzdevumu risināšanas posmi
3 Sistēmas un apkārtējā vide
4 Efektivitātes jēdziens sistēmās
5 Modelēšana, tās veidi
6 Inovācija, jēdziens, nozīme tautsaimniecībā
7 Tehniskās jaunrades metodes
8 Pārliecinoša prezentācija
9 Patstāvīgo inženierdarbu prezentēšana
10 Tehnikas attīstība un tās ietekme uz cilvēku
11 Sistēma cilvēks-mašīna, tās projektēšanas īpatnības un kritēriji
12 Cilvēciskie faktori tehnikā
13 Sistēmas cilvēks-mašīna ergonomiskais raksturojums
14 Kvalitātes kritēriji sistēmas cilvēks-mašīna funkcionēšanā
15 Ergonomiskās projektēšanas īpatnības un organizatoriskās formas
16 Inženierdarba racionālas organizācijas pamatprasības, labās prakses piemēri

Prasības kredītpunktu iegūšanai

laicīgi izpildīti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi, izstrādāts, aizstāvēts un publiski prezentēts patstāvīgais inženierdarbs. Vērtējums - eksāmens

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S., Statistika ekonomikā. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
2. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. Rīga: Zvaigzne, 1989. 295 lpp.
3. Wickert J. An Introduction to Mechanical Engineering. Iowa State University. Mason, OH: Cengage Learning, 2006. 398 p.
4. Смирнов Б., Гулый Ю. Инженерно психологическое и эргономическое проектирование. Харьков: Гуманитарный центр, 2010. 379.с.

Papildliteratūra

1. Kalpakjan S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. Jurong: Pearson Prentice Hall, 2010. 1180 lpp.
2. Грундиг К. Проектирование промышленных предприятий: Принципы; методы; практика. Альпина Бизнес букс; Альпина Публишерюз, 2007.
3. Варнеке Х., Брулингер Х. Расчёт затрат для инженеров. Альпина Бизнес букс, 2008. 305.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Informācija par inovātīviem produktiem visos pieejamos avotos
2. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei 2. līmeņa prof. augstākās izglītības bakalaura studiju progr. Mašīnu projektēšana un ražošana. Jelgava: TF, 2009.

Piezīmes

Oblig.: TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Mašīnu projektēšana un ražošana pilna un nepilna laika studijās.