Kursa kods MašZ3028

Kredītpunkti 1.50

Mehatronikas sistēmas II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMēraparāti un metroloģija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aivars Kaķītis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst mehatronisko sistēmu uzbūvi, dinamiskās īpašības un pārvades funkcijas. Studenti apgūst mehānisko lielumu elektriskās mērīšanas metodes, sensoru darbības principus un to izmantošanu dažādu fizikālu lielumu mērīšanai un rūpniecisko procesu automatizācijas procesu vadībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – saprot mehatronisko sistēmu darbības principus. Iegūst padziļinātas zināšanas proporcionālajā hidropiedziņā, elektropneimatikā un mehatronisko sistēmu vadības sensoru darbībā un uzbūvē.
• Prasmes - prot radoši izmantot iegūtās zināšanas mehatronisko sistēmu aprēķinos un diagnostikā.
• Kompetence - spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas mehatronisko sistēmu darbības novērtēšanā un konstruēšanā. Spēj pamatot savus lēmumus un integrēt šajā un citos studiju kursos iegūtās zināšanas darbā ar kompleksām mehatroniskām sistēmām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pārvietojumu un deformāciju mērīšana.
2 Spēka, momenta un mehānisko spriegumu mērīšana.
3 Spiediena mērīšana.
4 Plūsmas mērīšana.
5 Gaisa relatīvā mitruma mērīšana.
6 Šķidruma un beramu vielu līmeņa mērīšana.
7 Tuvinājuma sensori. Definīcija, parametru klasisfikācija.
8 Tuvinājuma sensoru izejas parametri un slēgumu veidi.
9 Mehāniskie slēdži un herkoni.
10 Magnētiskie un induktīvie sensori.
11 Ultraskaņas tuvinājuma sensori.
12 Optiskie tuvinājuma sensori.
13 Kombinēto mehatronisko sistēmu dinamika un pārvades funkcijas.
14 Proporcionālā hidropiedziņa.
15 Proporcionālā hidropiedziņa.
16 Mehatronisko sistēmu diagnostika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Grupu darbs: laboratorijas darbi par svarīgākajām kursa tēmām. Laboratorijas darbiem jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem. Jābūt uzrakstītiem kontroldarbiem. Jānokārto eksāmens par svarīgākajām kursa tēmām.

Pamatliteratūra

1. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 396 lpp.
2. Proporcionālā hidropiedziņa lauksaimniecības tehnikā hidrauliskā piedziņa. A. Kaķītis, A. Kirka, A. Galiņš, Ē. Kronbergs, R. Puronas, Kauņa: Festo Didactic, 2002. 112 lpp.
3. The Mechatronics handbook. Bishop Robert H., CRC Press LLC, USA, 2002. 1230 p.
4. Ebel F., Nestel S. Sensori manipulatoriem un automatizācijai. Tuvinājuma sensori. Rīga: Festo Didactic, 2003. 335 lpp.

Papildliteratūra

1. Morris A.S.. Measurement and Instrumentation Principles. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. 475 p.
2. Kaķītis A. Neelektrisku lielumu elektriskā mērīšana un sensori: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 67 lpp.
3. Holman J. P. Experimental methods for engineers. 6th edition. New York: McGraw-Hill, 1996. 616 p.

Piezīmes

Kurss ir iekļauts TF studiju programmās Mašīnu projektēšana un ražošana un Lauksaimniecības inženierzinātne.