Kursa kods MašZ3024

Kredītpunkti 2

Hidropiedziņa un pneimatika

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu dinamika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā izskaidro mašīnu hidropiedziņas un pneimatikas pamatus. Studijās apgūst galveno hidroagregātu funkcionālo nozīmi, konstrukciju, darbības principus un parametrus, kā arī hidropiedziņas projektēšanas pamatnosacījumus un metodiku. Teorētiski un praktiski apgūst pneimatiskās bremžu iekārtas, to vadības sistēmas un regulēšanas iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: mašīnu hidropiedziņas un pneimatikas sistēmu darbības principi un konstruktīvā uzbūve.
Prasmes: novērtēt hidropiedziņas un pneimatikas sistēmu darbību, kontrolēt hidropiedziņas un pneimatikas sistēmu funkcionēšanu un organizēt tehniskās apkalpošanas darbus un orientēties shematiskajos attēlos.
Kompetence: izvēlēties un pamatot ekspluatācijas apstākļiem atbilstošu hidraulisko vai pneimatisko sistēmu aprīkojumu un nodrošināt hidraulisko un pneimatisko sistēmu darbību bez atteikumiem. Patstāvīgi risināt tehniska rakstura jautājumus hidraulisko un pneimatisko sistēmu darbības nodrošināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Hidrostatiskais spiediens un tā mērīšana
2 Šķidruma kustības režīmi un enerģijas zudumi plūsmā
3 Hidrauliskais trieciens un tā ietekme
4 Centrbēdzes sūkņu uzbūve, darbība un galvenie parametri
5 Tilpuma hidropiedziņa, tās priekšrocības un trūkumi
6 Darba šķidrumiem uzstādamās prasības
7 Hidrauliskās piedziņas elementi
8 Hidrauliskie stūres pastiprinātāji
9 Hidraulisko sistēmu diagnostika un darba drošības prasības to diagnostikā
10 Pneimatisko bremžu darbības principi
11 Pneimatisko sistēmu elementu apzīmējumi pēc DIN, ISO 6786
12 Kompresors tā uzbūve un darbības principi
13 Pneimopārvadu sastāvdaļu iedalījums
14 Pneimopārvadu tehniskā apkalpošana un regulēšana
15 Regulējamās uzkares sistēmas iedalījums
16 Elektropneimatiskā pārnesumu pārslēgšanas sistēma tās darbība un ekspluatācijas noteikumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- Izstrādāti un aizstāvēti patstāvīgie un laboratorijas darbi;
- sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.
Akumulējošās atzīmes saņemšanai jābūt sekmīgi aizstāvētiem laboratorijas darbiem un sekmīgam kontroldarbu vērtējumam. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2005. 183 lpp.
2. Merkle D. Hidraulika: pamatlīmenis. Mācību grāmata. Rīga: Festo., 2000. 283 lpp.
3. Croser P. Pneimatika. Mācību grāmata. Rīga: Festo, 2000. 219 lpp.
4. Lielpēters P., Ķirsis T., Kravalis K., Torims T. Fluīdu Mehānika. Rīga: RTU izdevniecība, 2009.

Papildliteratūra

1.Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.
2. Hidraulisko sistēmu izmantošana lauksaimniecībā. Sagat. projekta izpildītāji no Tilburgas Midden Brabant koledžas (Nīderlande), Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Lietuvas Lauksaimniecības universitātes ... u. c. B. v. : b. i., 2002. 163 lpp.
3. Duffy J.E. Modern Automotive Technology. Tinely Park, Illinois: Goodheart-WilcoxCo, 2004. 1592 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Fluid Power Journal. ISSN 1073-7898. Pieejams: http://www.fluidpowerjournal.com
2. Biosystems Engineering. Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 1537-5110. ISSN (electronic): 1537-5129. Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect http://www.sciencedirect.com

Piezīmes

Obl.: TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Tehniskais eksperts".