Kursa kods MašZ3020

Kredītpunkti 1.50

Metroloģija un tolerances I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

author doc.

Antoņina Čukure

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst iemaņas mērinstrumentu iestatīšanā, to pārbaudīšanā, rādījumu nolasīšanā, iespējamo kļūdu novērtēšanā un mērījumu rezultātu apstrādāšanā. Iegūst zināšanas kā pareizi izvēlēties mērīšanas līdzekļus atkarībā no tehnoloģiskiem, konstruktīviem un ekonomiskiem faktoriem, pielietot statistiskās metodes detaļu precizitātes noteikšanā, izmantot datoru virtuālo mērinstrumentu veidošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par savstarpējās apmaināmības nozīmi mašīnzinātnēm tās pamatjēdzienus un definīcijas pēc starptautiskiem standartiem.
• Prasmes: izmantot iegūtās zināšanas kopsalikuma un detaļu rasējumu noformēšanā.
• Kompetence: izmantot iegūtās zināšanas un prasmes jaunradē, projektēšanā un ražošanā jebkurā mašīnbūves nozarē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tehnisko mērījumu attīstības vēsture. Garuma mērs dažādos laikos un dažādās valstīs.
2 Tehniskās mērīšanas pamatjēdzieni mašīnbūvē.
3 Mērīšanas līdzekļu pamatveidi. Mērīšanas metožu klasifikācija.
4 Mērīšanas līdzekļu galvenie metroloģiskie raksturlielumi.
5 Mērīšanas kļūdu klasifikācija un raksturojums.
6 Universālo mērinstrumentu izvēle. Vienoto mērījumu nodrošināšana.
7 Mērījumu precizitātes nodrošināšana.
8 Plakanparalēlie garuma galamēri. Konstrukcija un tehniskās prasības.
9 Bīdinstrumenti. Bīdinstrumentu atskaites ierīces. Bīdmēra uzbūve.
10 Dziļuma mērīšanas bīdmērs. Aizzīmēšanas bīdmērs. Bīdinstrumentu kļūdas.
11 Mikrometriskie instrumenti. Mikrometrisko instrumentu atskaites ierīces.
12 Mehāniskie mēraparāti. Pulksteņa tipa indikatori ar zobratu pārvadu.
13 Mērīšanas tehnika ar urbumu mērītājiem. Indikatora skava. Sviru mikrometrs.
14 Leņķu un konusu mērīšanas metodes un līdzekļi. Leņķu mērplāksnītes. Stūreņi.
15 Mašīnu un aparātu precizitāte. Mērījumu statistiskā analīze. Ražojuma precizitāte.
16 Virtuālo mērinstrumentu veidošanas principi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem. Jābūt uzrakstītiem kontroldarbiem par noteiktajām tēmām.
Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Šīrons E. Tehniskie mērījumi. - Rīga: RTU, 1993. 618 lpp.
2. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem / LLU: Sast. A. Čukure, J. Čukurs. - Jelgava, 2000.
3. Šīrons E. Detaļu ģeometrisko parametru mērīšana. – Rīga: RTU, 2007.
4. Šīrons E. Vispārīgās metroloģijas pamatkurss. – Rīga: RTU, 2008.

Papildliteratūra

1. Tehniskie mērījumi: Laboratorijas darbu žurnāls / LLU: Sast. A. Čukure, G. Aizsils, I. Dukulis. – Jelgava, 2001.
2. Falk D., Krauze P., Tildt G. Metalltehnik. Tabellen. – Braunschweig: GmbH. 2006.
3. Product Catalog. Measuring instruments and sensors – AHLBORN, 2009.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga : Latvijas Kvalitātes asociācija. ISSN 1407-7671.

Piezīmes

Obl.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programma Lauksaimniecības inženierzinātne un 1.līm. prof. augstākās iglītības stud. progr. Tehniskais eksperts studentiem.