Kursa kods MašZ3019

Kredītpunkti 3

Mehatronikas sistēmas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaMēraparāti un metroloģija482481622/03/2016Mehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aivars Kaķītis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Alan S Morris. Measurement and Instrumentation Principles. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. 475 p.
2. Kaķītis A. Neelektrisku lielumu elektriskā mērīšana un sensori: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 67 lpp.
3. Holman J. P. Experimental methods for engineers. sixth edition, New York: McGraw-Hill, 1996. 616 p.

Piezīmes

Kurss ir iekļauts TF studiju programmā Mašīnu projektēšana un ražošana un L/s inženierzinātne pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studenti apgūst mehatronisko sistēmu uzbūvi, dinamiskās īpašības un pārvades funkcijas. Studenti apgūst mehānisko lielumu elektriskās mērīšanas metodes, sensoru darbības principus un to izmantošanu dažādu fizikālu lielumu mērīšanai un rūpniecisko procesu automatizācijas procesu vadībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – saprot mehatronisko sistēmu darbības principus. Iegūst padziļinātas zināšanas proporcionālajā hidropiedziņā, elektropneimatikā un mehatronisko sistēmu vadības sensoru darbībā un uzbūvē.
• Prasmes - prot radoši izmantot iegūtās zināšanas mehatronisko sistēmu aprēķinos un diagnostikā.
• Kompetence - spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas mehatronisko sistēmu darbības novērtēšanā un konstruēšanā. Spēj pamatot savus lēmumus un integrēt šajā un citos studiju kursos iegūtās zināšanas darbā ar kompleksām mehatroniskām sistēmām.

Kursa plāns

1 Mehatroniskās sistēmas, to darbības principi un vispārējā uzbūve.
2 Sistēmiskā pieeja mehatronisko sistēmu projektēšanā un apkalpošanā.
3 Mērīšanas sistēmas un sensori, to raksturlielumi.
4 Sensoru darbības fizikālie principi.
5 Mērķēdes un signālu kondicionieri.
6 Signālu veidi, analogo signālu digitizācija. Virtuālie instrumenti.
7 Traucējumi un to novēršana, mērījumu kļūdas un to samazināšana
8 Temperatūras mērīšana
9 Pārvietojumu un deformāciju mērīšana
10 Spēka, momenta un mehānisko spriegumu mērīšana.
11 Spiediena mērīšana
12 Plūsmas mērīšana
13 Tuvinājuma sensori.
14 Proporcionālā hidropiedziņa
15 Kombinēto mehatronisko sistēmu dinamika un pārvades funkcijas.
16 Mehatronisko sistēmu diagnostika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Grupu darbs: laboratorijas darbi par svarīgākajām kursa tēmām. Laboratorijas darbiem jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem. Jābūt uzrakstītiem kontroldarbiem. Jānokārto eksāmens par svarīgākajām kursa tēmām.

Pamatliteratūra

1. Kaķītis A., Galiņš A. Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 396 lpp.
2. Proporcionālā hidrauliskā piedziņa. A. Kaķītis, A. Kirka, A. Galiņš, Ē. Kronbergs, R. Puronas, [B. v. : b. i.,] 2001. 121 lpp.
3. The Mechatronics handbook. Bishop Robert H., CRC Press LLC, USA, 2002. 1230 p.
4. Ebel F., Nestel S. Sensori manipulatoriem un automatizācijai. Tuvinājuma sensori. Festo Didactic, Rīga, 2003. 335 lpp.