Kursa kods MašZ3017

Kredītpunkti 1

Mašīnu elementi II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Māris Gailis

Ph.D.

Aizstātais kurss

LauZ4070 [GLAU4070] Mašīnu elementi II

Kursa anotācija

Studiju kurss Mašīnu elementi, kā zinātniska disciplīna ietver vispārīgo (tipisko) mašīnu elementu (detaļu un mezglu) teoriju, inženieraprēķinus un konstruēšanu. Sniedz inženierzināšanas radošam mašīnu projektēšanas darbam. Attīsta inženierdomāšanu, iniciatīvu un jaunradi, māca pielietot jau esošo un meklēt jaunas idejas, modelēt izmantojot analogus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - zina mašīnu mehānismu un detaļu darbspējas kritērijus, materiālu izvēli un projektēšanas metodes, pārzina ar projektēšanu saistītos standartus (ISO, LVS, DIN, GOST). Prasmes - prot izvēlēties tehnisku uzdevumu risināšanas metodi, lietot rokasgrāmatas un standartus praktisku uzdevumu risināšanā. Kompetence - spēj modulēt uzdevumus mašīnzinātnē, risināt tehniskus uzdevumus, veikt un vadīt patstāvīgus pētījumus. Ir zinošs, informēts un spējīgs profesionālis.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kravas celšanas mehānismi. Kursa darba tehniskā uzdevuma izstrāde.
2 Braukšanas mehānismi.
3 Izlaides maiņas un grozīšanas mehānismi.
4 Celtņi.
5 Laboratorijas darbs: Kravas celšanas mehānisms.
6 Lentes konveijeri. Ķēdes konveijeri.
7 Laboratorijas darbs: Braukšanas mehānismi.
8 Kausu elevatori. Gliemežkonveijeri.
9 Laboratorijas darbs: Lentes konveijeri.
10 Vārpstu un pārvadu aprēķini.
11 Ritgultņu izvēle un mezglu konstruktīvā izstrāde.
12 Kontroldarbs: Vārpstu un ritgultņu aprēķins.
13 Laboratorijas darbs: Bremzes.
14 Piedziņas kopsalikuma rasējums. Korpusa detaļas rasējums.
15 Vārpstas rasējums un zobrata rasējums.
16 Studiju kursa attīstības tendences.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem laboratorijas darbiem un praktiskiem darbiem, ieskaitītam kontroldarbam, izstrādātam un aizstāvētam kursa darbam. Noslēdzas ar eksāmenu.

Pamatliteratūra

1.Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava; LLU, 2008. 376 lpp.
2.Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.
3.Uzkliņģis G., Šmits M. Ritgultņi. LLU. Jelgava: LLU, 2007. 107 lpp.
4.Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design, 10th edition. Singapore etc.: McGraw-Hill, 2014. 1104 p.

Papildliteratūra

1. Muhl D., Wittel H., Jannach D., Voiek J. Roloff/Matek Maschinenelemente. Normung. Berechnung. Gestaltung. 17., uberarb. Auflage. Wiesbaden: Wiewegs, 2005. 791 S.
2. Mašīnu elementu (gultņu, ķēžu, siksnu) ražotāju tehniskā informācija.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās izglītības obligātajā studiju programmā "Mašīnu projektēšana un ražošana".