Kursa kods MašZ3005

Kredītpunkti 2

Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par konstrukciju materiālu klasifikāciju, fizikāli - mehāniskajām īpašībām, struktūru un pielietojumu. Apgūst leģēto un krāsainie metālu sakausējumu īpašības un pielietošanu, kā arī lējumu ražošanas un spiedienapstrādes veidus un tehnoloģijas. Iepazīstas ar metināšanas teorētiskajiem procesiem to veidiem un iekārtām. Kā arī teorētiski iepazīstas ar metālapstrādes mašīnām, to mezgliem un griezējinstrumentiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem materiālmācībā un metālapstrādē;
• prasmes formulēt, kritiski izvērtēt izvēlētās metāla konstrukcijas vai apstrādes veida priekšrocības un trūkumus, kā arī formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus;
• kompetence praktiski veikt aprēķinus metāla konstrukcijām un to izmaksām, kā arī zinot materiāla marku izvērtēt to mehāniskās īpašības un pielietošanas iespējas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Materiālu klasifikācija. Konstrukciju materiālu fizikāli - mehāniskās īpašības un struktūra.
2 Sakausējumu teorija.
3 Dzelzs un tās sakausējumi.
4 Termiskās apstrādes teorija.
5 Termiskās apstrādes tehnoloģijas pamati.
6 Tēraudu detaļu virsmas nostiprināšana.
7 Leģētie tēraudi.
8 Krāsainie metāli un to sakausējumi.
9 Konstrukciju materiālu apstrādes tehnoloģiskais process.
10 Lējumu ražošana, priekšrocības, pielietojuma iespējas un izmaksas.
11 Spiedienapstrādes veidi un nozīme.
12 Metālu metināšanas veidi un pielietojums.
13 Kniedēšanas paņēmienu klasifikācija un pielietojums.
14 Pamatjēdzieni metālu apstrādē griežot.
15 Metālgriešanas mašīnas.
16 Abrazīvā apstrāde, iekārtas, instrumenti, abrazīvie materiāli un to pielietojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi; kontroldarba vērtējums augstāks par 5 ballēm; kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10% no kopskaita. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp. 2. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp. 3. Pētersons O. Priednieks J. MIG/MAG metināšana. Rīga: AGA SIA, 2005. 107 lpp.

Papildliteratūra

1. Shackelford J.F., Alexander V. Material Science and Engineering Handbook. 3th Edition. CRC Press, 2000. 1949 p. 2. Steel: Handbook for Materials Research and Engineering. Vol. 1: Fundamentals. Berlin etc.: Springer; Dusseldorf: Verlag Stahleisen. 1992. 737 p. 3. Modern automotive technology. Fundamentals, service, diagnostics: head of working group and editorial office: Rolf Gescheidle. Stuttgart, 2006. 688 p.

Piezīmes

Obl.: TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" studentiem.