Kursa kods MašZ3001

Kredītpunkti 2

Mērsistēmu interfeisi

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMēraparāti un metroloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aivars Kaķītis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst mehānisko lielumu elektriskās mērīšanas metodes, sensoru darbības principus un to izmantošanu dažādu fizikālu lielumu mērīšanai. Apgūst virtuālo mērinstrumentu uzbūvi un izmantošanu mērījumu veikšanai, iepazīstas ar mērījumu datu apstrādei izmantojamo programmatūru un datu uzkrāšanas ierīcēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Studenti iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas neelektrisko lielumu elektriskajās mērīšanas metodēs un virtuālo instrumentu darbības principos.
Prasmes. Spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas atbilstošu mērīšanas sistēmu izvēlē un shēmu veidošanā. Spēj veikt eksperimentu rezultātā iegūto datu apstrādi un kļūdu novērtēšanu.
Kompetence. Studenti spēj patstāvīgi kritiski analizēt dažādu mērīšanas sensoru izmantošanas nosacījumus dinamiski mainīgu procesu mērīšanā, izveidot un novērtēt mērsistēmas ar virtuālajiem instrumentiem dažādu mērījumu veikšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mērīšanas sistēmas un sensori, to raksturlielumi.
2 Mērīšanas kļūdas un to samazināšanas iespējas. Sistēmu dinamiskās īpašības.
3 Signāli un to veidi. Analogo signālu ciparu apstrāde.
4 Neelektrisko lielumu elektriskās mērīšanas metodes.
5 Sensoru darbības fizikālie principi
6 Mērīšanas elektriskās shēmas. Mērtilts un tā aprēķins.
7 Pastiprinātāji, to parametri.
8 Analogie un digitālie filtri, traucējumi un to novēršana.
9 Mehānisko spriegumu un deformāciju mērīšana.
10 Spiediena un plūsmas mērīšana.
11 Temperatūras mērīšana.
12 Gaisa relatīvā mitruma mērīšana
13 Datu apstrādes programmas to izmantošana mērījumu datu ieguvei un apstrādei.
14 Programmas LabView instrumenti un to izmantošana. Virtuālā instrumenta pieslēgšana mērkartei.
15 Datu uzkrājēji, to izmantošana.
16 Tuvinājuma sensori, to darbības principi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem. Jābūt izstrādātiem praktiskajiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem par noteiktajām tēmām. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 396 lpp.
2. Alan S Morris. Measurement and Instrumentation Principles. Oxford [etc.]: Butterworth-Heinemann, 2001. 475 p.
3. Ebel F., Nestel S. Sensori manipulatoriem un automatizācijai. Tuvinājuma sensori. Rīga: Festo Didactic, 2003. 335 lpp.

Papildliteratūra

1. Proporcionālā hidropiedziņa lauksaimniecības tehnikā. A. Kaķītis, A. Kirka, A. Galiņš, Ē. Kronbergs, R. Puronas, Kauņa: Festo Didactic, 2001. 121 lpp.
2. Doebelin E. O. Measurement systems. Application and design. Fourth edition, 1990. New York etc.: McGraw-Hill, 1990. 960 p.
3. Holman J. P. Experimental methods for engineers. Sixth edition. New York etc.: McGraw-Hill, 1994. 616 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Sensors — Open Access Journal. Skatīt http://www.mdpi.com/journal/sensors Published by Molecular Diversity Preservation International. ISSN: 1424-8220.

Piezīmes

Kurss iekļauts Datorvadības un datorzinātnes bakalaura studiju programmas izvēles daļā.