Kursa kods MašZ2014

Kredītpunkti 2

Tehniskā grafika

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Mareks Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir izzināt apkārtējo vidi veidojošās ģeometriskās formas un to savstarpējās attiecības, noskaidrot attiecīgās likumsakarības un pielietot tās praktisku uzdevumu risināšanā, sekmēt studējošā loģiski analītiskās domāšanas, vizuāli telpiskās uztveres un radošo spēju attīstību. Apgūt grafisko metožu izmantošanu. Iemācīt izgatavot un lasīt rasējumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – saprot projicēšanas metodi. Zina pozīciju un metrisku uzdevumu risināšanas metodes. Pārzina pilnu un nošķeltu ģeometrisku virsmu un to izklājumu konstruēšanu – 1. un 2. mājas darbs, 2.kontroldarbs.
Prasmes – spēj izvēlēties grafisku uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes, prot izpildīt izstrādājumu detaļu skices, tehniskos zīmējumus, noformēt detaļu darba rasējumus – 1.kontroldarbs un praktiskie darbi.

Kompetence – spēj izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un rasēšanas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai – 1. un 2. mājas darbs, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Rasēšanas tehnika un rasējumu noformēšanas noteikumi.
2. Tehniskais raksts. Kompleksais rasējums. Projicēšanas metodes.
3. Punkta ortogonālās projekcijas.
4. Taisnes ortogonālās projekcijas.
5. Plaknes ortogonālās projekcijas.
6. Punkts un taisne plaknē.
7. 1.Kontroldarbs: ģeometrisko pamatelementu projekcijas.
8. Aksonometriskās projekcijas.
9. Prizmas un piramīdas šķelšana ar plakni. Šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums.
10. Cilindra šķēluma un konusa šķelšana ar plakni. Šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums.
11. Izmēru izlikšana detaļu rasējumos.
12. Salaidumu konstruēšana.
13. Griezumi un šķēlumi.
14. Detaļas skice.
15. Kopsalikuma rasējums.
16. 2.Kontroldarbs: virsmas šķelšana ar plakni. Šķēluma laukuma patiesais lielums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaiti veido:
• izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktisko darbu rasējumi;
• sekmīgi nokārtoti kontroldarbi.

Visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos iesāktie uzdevumi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši praktiskajos darbos norādītajiem nosacījumiem. Darba aizstāvēšana notiek pēc tā pabeigšanas, praktisko darbu laikā.
1.mājas darbs – Piramīdas šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums.

2.mājas darbs – Konusa šķēluma figūras patiesā lieluma noteikšana. Pilnas virsmas izklājums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu, mājas darbu un kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma. Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem kontroldarbiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto praktisko darbu un mājas darbu atzīmēm. Praktiskos darbus, mājas darbus un kontroldarbus novērtē saskaņā ar darbos noteikto vērtēšanas kārtību. Students sekmīgu atzīmi par praktisko darbu un mājas darbiem iegūst, ja darbs ir aizstāvēts un ir izpildīti vismaz 40% no darba izstrādes nosacījumiem. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu iegūst, ja vismaz 60% no uzdevumiem atrisināti pareizi.

Pamatliteratūra

1. Čukurs J., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: Raka, 2007. 256 lpp.
3. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
4. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darbu uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010. 216 lpp.
2. Church A. E. Elements of descriptive geometry. USA: Kormendi Press, 2008. 192 p.
3. Warren E. S. The elements of descriptive geometry, shadows and perspective. Whitefish, MT: Kessinger Publishing, 2008. 281 p.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.