Kursa kods MašZ2012

Kredītpunkti 2

Tehniskā grafika II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā80

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Olafs Vronskis

Dr. paed.

Priekšzināšanas

MašZ1004, Tehniskā grafika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot un attīstīt abstrakto un loģisko domāšanu un telpisko iztēli. Tehniskās grafikas kursā studenti informācijas nodošanas grafisko metodi, kas ir objektu attēlošanas pamatmetode. Studenti iemācās izstrādāt un lasīt rasējumus, kas ir starptautiskā grafiskā valoda un radošās domas izteiksmes līdzeklis.
Studenti apgūst rasējumu noformēšanas noteikumus, projicēšanas metodes, objekta kompleksā rasējuma izveidošanas noteikumus, ģeometrisko pamatelementu ortogonālās projekcijas, ģeometrisku ķermeņu ortogonālās, aksonometriskās un centrālās projekcijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - zina projicēšanas metodes un nošķeltu ģeometrisku virsmu un to pilnas virsmas izklājumu konstruēšanas paņēmienus. Zina skatu un griezumu veidošanas principus. Zina ar rasējumu noformēšanu saistītos standartus.
• Prasmes - prot izvēlēties grafisku uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un veikt tehniskās dokumentācijas grafisko noformēšanu. Prot noformēt detaļu darba rasējumus, veikt izjaucamu savienojumu kopsalikuma rasējumus un tiem atbilstošo teksta dokumentāciju, kā arī kopsalikuma rasējumu lasīšanu un detalizāciju atbilstoši LVS standartu prasībām.
• Kompetence - spēja izmantot iegūtās profesionālās tēlotājas ģeometrijas zināšanas un tehniskās grafikas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kompleksā rasējuma konstruēšana no aksonometrijas. Ģeometrisko pamatelementu analīze.
2 Kompleksā rasējuma trešās projekcijas un aksonometrijas konstruēšana no divām dotajām projekcijām.
3 Vienkārši griezumi (riba šķautne). Izmēru izlikšana. Aksonometrija (ceturtdaļgriezums).
4 Lauzti griezumi. Izmēru izlikšana. Aksonometrija.
5 Skice detaļai ar vienkāršu griezumu. Izmēru izlikšana. Aksonometrija (ceturtdaļgriezums).
6 Skice detaļai ar pakāpienveida griezumu. Izmēru izlikšana. Aksonometrija.
7 Dažādu griezumu izmantošana detaļu rasējumos.
8 Šķēlumu izmantošana detaļu rasējumos.
9 Izstrādājumu un rasējumu veidi.
10 Skice 1. detaļai no kopsalikuma.
11 Skice 2. detaļai no kopsalikuma.
12 Kopsalikuma rasējums (1. detaļa + 2. detaļa).
13 Specifikācijas saturs, sastādīšanas noteikumi.
14 Kopsalikuma rasējuma lasīšana un detalizācija (1. detaļa).
15 Kopsalikuma rasējuma lasīšana un detalizācija (1. detaļa).
16 Kopsalikuma rasējums un specifikācija (bultskrūve un tapskrūve kopsalikuma rasējumā).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi iegūst: izstrādājot un aizstāvot laboratorijas darbos iesāktos uzdevumus 11 A3 formāta rasējamo lapu apjomā; izpildot patstāvīgos darbus 2 A3 formāta rasējamo lapu apjomā; sekmīgi uzrakstot divus auditorijas kontroldarbus.

Pamatliteratūra

1. Čukurs J., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Mācību līdzeklis inženiertehnisko speciālitāšu studentiem. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 256 lpp.
3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Church A. E. Elements of descriptive geometry: with its applications to spherical projections, shades and shadows, perspective and isometric projections. ASV: Kormendi Press, 2008. 192 p.
2. Warren S. E. The elements of descriptive geometry, shadows and perspective. Whitefish, MT: Kessinger Publishing, 2008. 281 p.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF obligātajā profesionālā bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā” lietišķo inženierzinību studiju kursu modulī.