Kursa kods MašZ2008

Kredītpunkti 2

Kvalitātes vadība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mašīnbūve un mehānikaDiagnostika un kvalitāte32161611/10/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aina Muška

Ekonomikas doktors

Papildliteratūra

1. Kvalitātes vadības sistēmas. KVS pamati 1.daļa. Rīga: Biznesa Partneri, 2002.
2. Розова, Н. К. Управление качеством . СПБ.: Питер, 2004.
3. Miller, W.B., Schenk, L.V. All I Need To Know About Manufacturing I Learned In Joe’s Garage. Bayrock Press, 2004.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija, 1998. ISSN 1407-7671.
2. Latvijas Vēstnesis: LR oficiālais laikraksts:valsts normatīvie likumdošanas akti. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis", 1993. ISSN 1407-0391.
3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 1995. ISSN 1025-8922.

Piezīmes

B2 daļas obligāto nozares studiju kurss LLU EF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Komerczinības".

Kursa anotācija

Pēc studiju kursa noklausīšanās studenti iegūst zināšanas par kvalitātes būtību, tās nepieciešamību un nozīmi komercdarbībā, par izplatītākajām kvalitātes sistēmām, kā arī par kvalitātes balvām, standartizāciju un atbilstības novērtēšanu. Studiju laikā studenti iepazīstas ar biežāk izmantojamiem kvalitātes vadības instrumentiem, kā arī ar kvalitātes izmaksu aprēķināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par kvalitātes nozīmi un evolūciju, galvenajiem kvalitātes vadības instrumentiem. Veidojas zināšanas par kvalitātes sistēmu daudzveidību pasaulē. Prasmes – spēj praktiski pielietot kvalitātes vadības „vecos” un „jaunos” instrumentus kvalitātes problēmu definēšanai, analīzei un risināšanai. Prot aprēķināt kvalitātes izmaksas. Spēj sadarbībā ar citiem uzņēmuma darbiniekiem piedalīties kvalitātes problēmu risināšanā. Kompetence – spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas kvalitātes jomā, prot vākt informāciju un to apstrādāt kvalitātes problēmu risināšanai, kā arī spēj darboties kvalitātes pulciņos, tādā veidā sniedzot labumu uzņēmējdarbības attīstībā.

Kursa plāns

1 Kvalitātes izpratne
2 Kvalitāte un konkurences priekšrocības
3 Kvalitātes vadības evolūcija
4 Kvalitātes vadības saturs
5 Kvalitātes vadības "vecie" instrumenti
6 Kvalitātes vadības "vecie" instrumenti
7 Kvalitātes vadības "jaunie" instrumenti
8 Cēloņu seku analīzes metodes. FMEA
9 Kvalitātes funkcijas izvēršana. Salīdzināšana
10 Visaptverošā kvalitāte. Kaizen. Taupīga ražošana
11 Visaptverošā ražīguma uzturēšana. Vizuālais menedžments
12 ISO 9000 standarti. 6-sigma
13 Kvalitātes izmaksas
14 Kvalitātes balvas pasaulē un Latvijā
15 Standartizācija
16 Atbilstības novērtēšana Latvijā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāuzraksta 3 kontroldarbi (Kvalitātes vadības "vecie" instrumenti; Kvalitātes vadības "jaunie" instrumenti, Kvalitātes izmaksas). Studentam patstāvīgi jāsagatavo seminārnodarbība - iepriekš izvēlētai tēmai - sagatavojot teorētisko pamatojumu, prezentāciju un izdales materiālus. Gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) studiju kursā veidojas no kontroldarbos, seminārnodarbībā un par nodarbību apmeklējumu saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits 68 (tas nodrošina 10 balles), t.sk. kontroldarbos - 30 p., patstāvīgā darbā - 30 p. un nodarbību apmeklējums - 8p. Iegūto punktu skaitu piekārto 10 ballu skalas vērtējumam.

Pamatliteratūra

1. Forands, I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2004. 330 lpp.
2. Forands, I. Stratēģija. Kvalitāte: analīze, plānošana, vadība. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2000. 253 lpp.
3. Goetsch, D.L., Davis, S.B. Total Quality Handbook. New Jersey: Prentic e- Hall, 2004.
4. Рамперсад, Х. К. Общее управление качеством: личностные и организационные изменения/ Перю с англ. – Москва: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2005. 246 c.