Kursa kods MašZ2004

Kredītpunkti 1.50

Mērīšanas tehnika

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums20.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst iemaņas mērinstrumentu iestatīšanā, to pārbaudīšanā, rādījumu nolasīšanā, iespējamo kļūdu novērtēšanā un mērījumu rezultātu apstrādāšanā. Iegūst zināšanas kā pareizi izvēlēties mērīšanas līdzekļus atkarībā no tehnoloģiskiem, konstruktīviem un ekonomiskiem faktoriem, pielietot statistiskās metodes detaļu precizitātes noteikšanā, izmantot datoru virtuālo mērinstrumentu veidošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: metroloģijas teorētiskie pamati, mērījumu rezultātu precizitātes likumsakarības un to ietekmējošie faktori, mērīšanas metožu teorētiskie pamati un mērinstrumentu darbības principi;
Prasmes: veikt tehniskos mērījumus, veikt mērinstrumentu kalibrēšanu un mērīšanas rezultātu kļūdu novērtēšanu; veikt mērījumu rezultātu analīzi;
Kompetence: atbilstoša mērinstrumenta un mērīšanas metodes izvēle un pamatojums; mērinstrumenta un mērīšanas kļūdu ietekmējošo faktoru analīzē, ģeometrisko parametru atbilstības novērtēšanā un risinājumu izvēlē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tehnisko mērījumu attīstības vēsture. Garuma mērs dažādos laikos un dažādās valstīs.
2 Tehniskās mērīšanas pamatjēdzieni mašīnbūvē.
3 Mērīšanas līdzekļu pamatveidi. Mērīšanas metožu klasifikācija.
4 Mērīšanas līdzekļu galvenie metroloģiskie raksturlielumi.
5 Mērīšanas kļūdu klasifikācija un raksturojums.
6 Universālo mērinstrumentu izvēle. Vienoto mērījumu nodrošināšana.
7 Mērījumu precizitātes nodrošināšana.
8 Plakanparalēlie garuma galamēri. Konstrukcija un tehniskās prasības.
9 Bīdinstrumenti. Bīdinstrumentu atskaites ierīces. Bīdmēra uzbūve.
10 Dziļuma mērīšanas bīdmērs. Aizzīmēšanas bīdmērs. Bīdinstrumentu kļūdas.
11 Mikrometriskie instrumenti. Mikrometrisko instrumentu atskaites ierīces.
12 Mehāniskie mēraparāti. Pulksteņa tipa indikatori ar zobratu pārvadu.
13 Mērīšanas tehnika ar urbumu mērītājiem. Indikatora skava. Sviru mikrometrs.
14 Leņķu un konusu mērīšanas metodes un līdzekļi. Leņķu mērplāksnītes. Stūreņi.
15 Mašīnu un aparātu precizitāte.. Mērījumu statistiskā analīze. Ražojuma precizitāte.
16 Virtuālo mērinstrumentu veidošanas principi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem. Jābūt uzrakstītiem kontroldarbiem par noteiktajām tēmām. Jāiegūst par paveikto ieskaiti ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Šīrons E. Detaļu ģeometrisko parametru mērīšana. – Rīga: RTU, 2007. 344 lpp.
2. Šīrons E. Vispārīgās metroloģijas pamatkurss. Rīga: RTU, 2008. 242 lpp.
3. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem / LLU: Sast. A. Čukure, J. Čukurs. Jelgava, 2000. 78 lpp.
4. Šīrons E. Tehniskie mērījumi. Rīga: RTU, 1993. 618 lpp.

Papildliteratūra

1. Tehniskie mērījumi: Laboratorijas darbu žurnāls / LLU: Sast. A. Čukure, G. Aizsils, I. Dukulis. Jelgava, 2001. 20 lpp.
2. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi kursa darbu izpildei / LLU: Sast. A. Čukure, I. Dukulis. Jelgava, 1991. 67 lpp.
3. Product Catalog. Measuring instruments and sensors – AHLBORN, 2009.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kvalitāte : žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga : Latvijas Kvalitātes asociācija. ISSN 1407-7671.

Piezīmes

Oblig.: TF 2 līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Lauksaimniecības enerģētika un Mašīnu projektēšana un ražošana programma