Kursa kods MašZ2003

Kredītpunkti 2.50

Materiālu mācība

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums21.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studējošie apgūst konstrukciju materiālu klasifikāciju, to fizikāli mehāniskās īpašības, struktūru un pielietojumu; izprot sakausējumu teorijas pamatus, dzelzs-oglekļa stāvokļa diagrammas nozīmi. Studējošie iemācās marķēt neleģētos tēraudus, čugunus, leģētos tēraudus, krāsainos metālus un to sakausējumus, veikt termisko apstrādi, iepazīstas ar nemetāliskiem materiāliem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par mašīnbūves materiālu īpašībām un to saistību ar struktūru, par termiskās apstrādes ietekmi uz īpašībām;
Prasmes atpazīt materiālus pēc to ķīmiskā sastāva, izstrādāt termiskās apstrādes tehnoloģiju, rast pielietojumu;
Kompetence par racionālu materiālu izvēli konkrētos ekspluatācijas apstākļos un īpašību izmaiņas iespējām , izmantojot termisko apstrādi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads materiālu zinībās
2 Materiālu īpašības
3 Materiālu struktūras
4 Stāvokļa diagrammas
5 Dzelzs-cementīta stāvokļa diagramma
6 Neleģēto tēraudu iedalījums, marķēšana, mehāniskās īpašības
7 Čugunu iedalījums, marķēšana, mehāniskās īpašības
8 Termiskās apstrādes teorija
9 Termiskās apstrādes tehnoloģija
10 Rūdīšanas tehnoloģijas
11 Virsmu apstrādes tehnoloģijas
12 Leģētie tēraudi
13 Krāsainie metāli
14 Pulvermateriāli, kompozītmateriāli
15 Instrumentu materiāli
16 Nemetāli

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi;
termiņā iesniegti un ieskaitīti mājas darbi;
kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10 % no kopējā lekciju skaita.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.
2. Vērdiņš G. Materiālu mācība. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem. Jelgava: LLU, 2004. 61 lpp.

Papildliteratūra

1. Askeland, Donald R., Pradeep P. Phule. The Science and Engineering of Materials (International Sudent Edition). Ontario: Thomson, 2006. 863 pp.
2. Callister William, D., David G. Rethwisch. Fundamentals of Materials Science and Engineering. Hoboken (N.J.) : Wiley, 2008. 890 pp.

Piezīmes

Obl.: TF pilna un nepilna laika (Auto, P iek., Meh, Serv, Proj).