Kursa kods MašZ1004

Kredītpunkti 2

Tehniskā grafika I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Olafs Vronskis

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot un attīstīt abstrakto un loģisko domāšanu un telpisko iztēli. Tehniskās grafikas kursā studenti informācijas nodošanas grafisko metodi, kas ir objektu attēlošanas pamatmetode. Studenti iemācās izstrādāt un lasīt rasējumus, kas ir starptautiskā grafiskā valoda un radošās domas izteiksmes līdzeklis.
Studenti apgūst rasējumu noformēšanas noteikumus, projicēšanas metodes, objekta kompleksā rasējuma izveidošanas noteikumus, ģeometrisko pamatelementu ortogonālās projekcijas, ģeometrisku ķermeņu ortogonālās, aksonometriskās un centrālās projekcijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - zina projicēšanas metodes un nošķeltu ģeometrisku virsmu un to pilnas virsmas izklājumu konstruēšanas paņēmienus. Zina skatu un griezumu veidošanas principus. Zina ar rasējumu noformēšanu saistītos standartus.
• Prasmes - prot izvēlēties grafisku uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un veikt tehniskās dokumentācijas grafisko noformēšanu. Prot noformēt detaļu darba rasējumus, veikt izjaucamu savienojumu kopsalikuma rasējumus un tiem atbilstošo teksta dokumentāciju, kā arī kopsalikuma rasējumu lasīšanu un detalizāciju atbilstoši LVS standartu prasībām.
• Kompetence - spēja izmantot iegūtās profesionālās tēlotājas ģeometrijas zināšanas un tehniskās grafikas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa uzdevums. Rasējumu noformēšanas noteikumi. Rasēšanas piederumi.
2 Tehniskais raksts. Līniju veidi.
3 Punkta projekcijas.
4 Taisnes projekcijas.
5 Plaknes projekcijas.
6 Līnijas dalīšana vienādās daļās.
7 Prizmas šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija.
8 Piramīdas šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija.
9 Cilindra šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija.
10 Konusa šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija.
11 Salaidumi detaļu kontūrās.
12 Individuālās dzīvojamās mājas stāvu plāna izstrādāšana.
13 Apzīmējumi, izmēru izlikšana plānu un detaļu rasējumos.
14 Mājas interjera perspektīva.
15 Celtnes perspektīvas konstruēšana pēc ortogonālajām projekcijām.
16 Kompleksā rasējuma konstruēšana no aksonometrijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi iegūst: izstrādājot un aizstāvot laboratorijas darbos iesāktos uzdevumus 11 A3 formāta rasējamo lapu apjomā; izpildot patstāvīgos darbus 2 A3 formāta rasējamo lapu apjomā; sekmīgi uzrakstot divus auditorijas kontroldarbus.

Pamatliteratūra

1. Čukurs J., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Mācību līdzeklis inženiertehnisko specialitāšu studentiem. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 256 lpp.
3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Church A. E. Elements of descriptive geometry: with its applications to spherical projections, shades and shadows, perspective and isometric projections. ASV: Kormendi Press, 2008. 192 p.
2. Warren S. E. The elements of descriptive geometry, shadows and perspective. Whitefish, MT: Kessinger Publishing, 2008. 281 p.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF obligātajā profesionālā bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā” lietišķo inženierzinību studiju kursu modulī.