Kursa kods MākZP052

Kredītpunkti 3

Formas dizains

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Guna Gaiķe

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1001, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ3006, Kompozīcija un krāsu mācība III

MākZ3012, Zīmēšana I

MākZ3013, Zīmēšana II

MākZP021, Kompozīcija un krāsu mācība II

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar formas dizaina jēdzieniem, tā funkcionālajām un dekoratīvajām īpašībām, darbam nepieciešamajiem materiāliem un darbarīkiem, sniedz ieskatu par formu veidiem un elementiem. Praktiskajos darbos tiek attīstīta formas izjūta, pilnveidota izpratne par proporcijām, dažādām konstrukcijām, reljefu un materiālu sintēzi; tiek attīstīta prasme lietot dažādus materiālus un konstruēšanas iespējas telpā un vidē, veidot papīra reljefus un atspiedumus, apvienot formu un krāsu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – izpratne par formas dizaina jēdzieniem, darbam nepieciešamajiem materiāliem un darbarīkiem, formu veidiem, plastikas elementiem, proporcijām un to saskaņošanu. Spēj izmantot zināšanas par formu izveidi plaknē, papīra reljefiem un atspiedumu veidiem, dabas elementu pielietojumu formu izveidē, u.c.
• Prasmes – spēj izvēlēties un pielietot dažādus materiālus, darbarīkus, vizuālos veidošanas elementus un konstruēšanas paņēmienus un iespējas formu veidošanā telpā un vidē, radoši pielietot zināšanas un iemaņas skicējot un veidojot formas.
• Kompetence – spēj veidot telpiskus objektus, lietas un priekšmetus, iekļaujot tos reālajā vidē un telpā. Spēj radoši izpausties, lietojot gan dabīgos, gan mākslīgos materiālus, vizuālās mākslas tehniku un formu sintēzi, priekšmetu apdares veidus un iespējas, dizaina funkcionālās un dekoratīvās īpašības.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Formas dizaina jēdzieniskais skaidrojums.
2 Dizaina elementi.
3 Formu veidi un variācijas.
4 Dizaina funkcionālās un dekoratīvās īpašības.
5 Darbam nepieciešamo materiālu un darbarīku izvērtēšana.
6 Formas veidošana no tekstilmateriāliem.
7 Kustību vizuāla uztvere.
8 Plastikas izpratne un atbilstošu materiālu pielietojums.
9 Plastikas elementi, proporcijas to saskaņošana.
10 Formas atveidošana plaknē ar optiska apjoma ilūziju.
11 Formu apveidi un apjoma raksturs.
12 Forma, reljefs un krāsa telpiskos objektos.
13 Formas izveide plaknē, trīsdimensiju objekti.
14 Papīra reljefi un atspiedumu veidošana, papīra plastika.
15 Dabas elementu lietojums priekšmetu formas izveidē.
16 Plaknes pamatformas pārveide un papildināšana ar krāsu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums, izpildīti praktiskie darbi, sagatavots un prezentēts referāts CD formā, ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Иттен И. Искусство формы. Mocква: Д. Аронов, 2004. 138. c.
2. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2004. 168 lpp.
3. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.
4. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 127 lpp.

Papildliteratūra

1. Blīgzna K. Līnijas, laukumi, kompozīcijas. Lielvārde: Lielvārds, 2003. 47 lpp.
2. Иттен И. Искусство цвета. Москва: Д. Аронов, 2004. 95. c.
3. Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati. Zvaigzne ABC, 2005. 432 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Māksla Plus". Rīga: "Māksla Plus", 2011. ISSN 1407-1886.
2. Žurnāls "Dizaina Studija". Rīga: "Neputns", 2011. ISSN 1691-3094.
3. Žurnāls "Deko". Rīga: "Žurnāls Santa", 2010. ISSN 1407-7027.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Mājas vide izglītībā.