Kursa kods MākZP040

Kredītpunkti 2

Kompozīcija IV

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits26

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ivanda Spulle-Meiere

Mg. art.

Kursa anotācija

Kompozīcija ietver līniju ritmu, krāsu, lielumu, formu un materiālu dažādību. Māca kompozīcijas pamatprincipus, formu, dažādu materiālu pielietošanu, proporciju saskaņu un vizuālo elementu iekļaušanos telpā un vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: iegūtas teorētiskas zināšanas un padziļināta izpratne par virsmas reljefa, priekšmetu proporciju un krāsu kompozīcijas attēlošanu, materiālu un tehniku sintēzi, to pielietojumu.
• Prasmes: prasmes radoši, patstāvīgi un droši darboties virsmas reljefa, priekšmetu proporciju, grafiskās, krāsu, formu variācijās un izteiksmes veidos plaknē, apjomā un 3D ( skices, darba lapas, planšetes, telpiski objekti u.c.).
• Kompetence: spēj patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes, lai izgatavotu un izmantotu praktiskos darbus kā mācību metodiskos materiālus un uzskates līdzekļus; spēj radoši un patstāvīgi domāt un darboties kompozīcijas darbu veidošanā, analizēt un vērtēt darba kvalitāti, argumentēti spriest, uzklausīt un novērtēt otru un cienīt cita viedokli; spēj IKT zināšanas un prasmes pielietot kompozīcijas darbu un prezentāciju izstrādē. .

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dekoratīvas formas un kompozīcijas.
2 Materiālu salikumi plaknē.
3 Pamatformas plaknē un apjomā.
4 Proporcionālu priekšmetu uzbūve.
5 Virsmas, gaismas un krāsu īpašības.
6 Krāsu kompozīcijas plaknē.
7 Krāsa, forma, laukums.
8 Optiskas kompozīcijas variācijas.
9 Fantāziju uzdevumi.
10 Laukumu, elementu, tehniku sintēze.
11 Krāsu attēlu salikumi.
12 Zīmju un simbolu valoda.
13 Mākslinieciskas interpretācijas.
14 Izvēles kompozīcijas.
15 Kolāžas.
16 Materiālu un tehniku apvienošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Radoši izpildīti praktiskie darbi atbilstoši tēmām un uzdevumiem.
Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 98 lpp.
2. Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 66 lpp.
3. Иттен И. Искусство цвета. Москва: издатель Д. Аронов, 2004. 95 c.
4. Commentz S., Ehman S., Klanten R. Papercraft. Design and Art with Paper. KG, Berlin: Gestalten Verlag HmbH@co, 2010.

Papildliteratūra

1. Briška I., Kadiķe I., Kalēja-Gasparoviča D., Rudovska M. Vizuālā māksla. vidusskolām 2.daļa. Rīga: Raka, 2010. 68 lpp.
2. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2006 2004. 168 lpp.
3. Blīgzna K. Līnijas, laukumi, kompozīcijas. Lielvārde: Lielvārds, 2003. 68 47 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dizaina studija. Rīga: "Neputns", 2011.- ISSN 1691-3094.
2. Māksla Plus. Rīga: "Māksla Plus", 2011.- ISSN 1407-1886.
3. Deko. Rīga: "Žurnāls Santa", 2010.- ISSN 1407-7027.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmas Mājas vide izglītībā apakšprogrammā Mājas vide vizuālā māksla izglītībā, IV daļa- pilna un nepilna laika studentiem