Kursa kods MākZP039

Kredītpunkti 2

Kompozīcija III

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ivanda Spulle-Meiere

Mg. art.

Kursa anotācija

Kompozīcija ietver līniju ritmu, krāsu, formu un materiālu dažādību. Māca kompozīcijas pamatprincipus, formu, dažādu materiālu pielietošanu, proporciju saskaņu un vizuālo elementu iekļaušanos telpā un vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: iegūtas teorētiskas zināšanas un padziļināta izpratne par krāsu nozīmi, krāsu kompozīcijas pamatprincipiem, to pielietojumu.
• Prasmes: prasmes radoši, patstāvīgi un droši darboties grafiskās, krāsu, dekoratīvu un dabas formu variācijās un izteiksmes veidos plaknē, apjomā un 3D( skices, darba lapas, planšetes, telpiski objekti u.c.).
• Kompetence: spēj patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes, lai izgatavotu un izmantotu praktiskos darbus kā mācību metodiskos materiālus un uzskates līdzekļus; spēj radoši un patstāvīgi domāt un darboties kompozīcijas darbu veidošanā, analizēt un vērtēt darba kvalitāti, argumentēti spriest, uzklausīt un novērtēt otru un cienīt cita viedokli; spēj IKT zināšanas un prasmes pielietot kompozīcijas darbu un prezentāciju izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Krāsu aplis.
2 Pamatkrāsas, kontrastkrāsas.
3 Krāsu pārejas, salikumi, saskaņošana.
4 Krāsu psihofizioloģiskā nozīme.
5 Krāsu kompozīcijas.
6 Faktūras un atspiedumi.
7 Krāsu virsmas īpatnības, uzklāšanas veidi.
8 Krāsainības īpašības, krāsu salikumu attiecības.
9 Asociatīvas kompozīcijas.
10 Asociāciju izteiksmes veidi.
11 Stilizācijas.
12 Zīme, forma, krāsa.
13 Telpisku objektu uzbūve, apjoms.
14 Reljefas virsmu, krāsu kompozīcijas.
15 Ģeometrisku formu kompozīcijas.
16 Radošas idejas, tehnikas sintēze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Radoši izpildīti praktiskie darbi atbilstoši tēmām un uzdevumiem. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 66 lpp.
2. Ernst B. The Magic Mirror of M.C. Escher. Tashen, 2007. 214 p.
3. Briška I., Kadiķe I., Kalēja-Gasparoviča D., Rudovska M. Vizuālā māksla. 2.daļa. Rīga: Raka, 2010. 66 lpp.
4. Иттен И. Искусство формы. Москва: издатель Д.Аронов, 2004. 135 c.

Papildliteratūra

1. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 98 lpp.
2. Landau K., Landau M. Vizuālā māksla 4. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 123 lpp.
3. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 52 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Māksla Plus. Rīga: "Māksla Plus", 2011.- ISSN 1407-1886.
2. Dizaina studija. Rīga: "Neputns", 2011.- ISSN 1691-3094.
3. Deko. Rīga: "Žurnāls Santa", 2010.- ISSN 1407-7027.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmas Mājas vide izglītībā apakšprogrammā Mājas vide vizuālā māksla izglītībā, III daļa - pilna un nepilna laika studentiem.