Kursa kods MākZP038

Kredītpunkti 2

Kompozīcija II

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ivanda Spulle-Meiere

Mg. art.

Kursa anotācija

Kompozīcija ietver līniju ritmu, lielumu, formu un materiālu dažādību. Māca kompozīcijas pamatprincipus, formu, dažādu materiālu pielietošanu, proporciju saskaņu un vizuālo elementu iekļaušanos telpā un vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: iegūtas teorētiskas zināšanas un padziļināta izpratne par kompozīcijas veidu, uzbūves pamatprincipiem, kompozicionālo elementu attēlošanu, to pielietojumu.
• Prasmes: prasmes radoši, patstāvīgi un droši darboties grafiskās, melnbaltās un krāsu, formu variācijās un izteiksmes veidos plaknē un apjomā ( skices, darba lapas, planšetes, telpiski objekti u.c.).
• Kompetence: spēj patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes, lai izgatavotu un izmantotu praktiskos darbus kā mācību metodiskos materiālus un uzskates līdzekļus; spēj radoši un patstāvīgi domāt un darboties kompozīcijas darbu veidošanā, analizēt un vērtēt darba kvalitāti, argumentēti spriest, uzklausīt un novērtēt otru un cienīt cita viedokli; spēj IKT zināšanas un prasmes pielietot kompozīcijas darbu un prezentāciju izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Laukumu, elementu un tehniku sintēze.
2 Lineāras variācijas un veidi.
3 Grafiskas kompozīcijas laukumā.
4 Ģeometriskas un plastiskas kompozīcijas.
5 Kompozīcijas uzbūve plaknē.
6 Kompozīcijas elementu apvienojums plaknē un apjomā.
7 Telpisku priekšmetu uzbūve.
8 Dabas materiālu pielietojums.
9 Apļa kompozīcijas.
10 Ģeometriskas formas.
11 Plastiskas kompozīcijas.
12 Papīra apdares un apstrādes veidi.
13 Papīra reljefs, locījumi.
14 Priekšmetu materialitāte.
15 Dabas motīvi, faktūras un elementi.
16 Daudzveidīgu virsmu, krāsu, materiālu salikumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Radoši izpildīti praktiskie darbi atbilstoši tēmām un uzdevumiem. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 52 lpp.
2. Blīgzna K. Līnijas, laukumi, kompozīcijas. Lielvārde: Lielvārds, 2003. 68 47 lpp.
3. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 98 lpp.
4. Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 66 lpp.

Papildliteratūra

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2004. 168 lpp.
2. Briška I., Kadiķe I., Kalēja-Gasparoviča D., Rudovska M. Vizuālā māksla. 2.daļa. Rīga: Raka, 2010. 68 lpp.
3. Commentz S., Ehman S., Klanten R. Papercraft. Design and Art with Paper. KG, Berlin: Gestalten Verlag HmbH@co, 2010.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Māksla Plus. Rīga: "Māksla Plus", 2011.- ISSN 1407-1886.
2. Dizaina studija. Rīga: "Neputns", 2011.- ISSN 1691-3094.
3. Deko. Rīga: "Žurnāls Santa", 2010.- ISSN 1407-7027.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmas Mājas vide izglītībā apakšprogrammā Mājas vide vizuālā māksla izglītībā, II daļa - pilna un nepilna laika studentiem.