Kursa kods MākZP037

Kredītpunkti 2

Kompozīcija I

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ivanda Spulle-Meiere

Mg. art.

Kursa anotācija

Kompozīcija ietver līniju ritmu, lielumu, formu un materiālu dažādību. Māca kompozīcijas pamatprincipus, formu, dažādu materiālu pielietošanu, proporciju saskaņu un vizuālo elementu iekļaušanos telpā un vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: iegūtas teorētiskas zināšanas un padziļināta izpratne par kompozīcijas pamatprincipiem, to pielietojumu lineārās, grafiskās, melnbaltās oparta un krāsu kompozīcijās.
• Prasmes: prasmes radoši, patstāvīgi un droši darboties melnbaltās, grafiskās, formu variācijās un izteiksmes veidos plaknē un apjomā ( skices, darba lapas, planšetes, telpiski objekti u.c.).
• Kompetence: spēj patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes, lai izgatavotu un izmantotu praktiskos darbus kā mācību metodiskos materiālus un uzskates līdzekļus; spēj radoši un patstāvīgi domāt un darboties kompozīcijas darbu veidošanā, analizēt un vērtēt darba kvalitāti, argumentēti spriest, uzklausīt un novērtēt otru un cienīt cita viedokli; spēj IKT zināšanas un prasmes pielietot kompozīcijas darbu un prezentāciju izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kompozīcijas pamatelementi.
2 Līniju veidi.
3 Līniju virziens, raksturs un pielietojums.
4 Ģeometriskas kompozīcijas.
5 Kompozīciju veidi, uzbūves pamatprincipi un attēlošanas iespējas.
6 Kompozīcijas elementu pielietojums plaknē un apjomā.
7 Oparts.
8 Optisku kompozīciju variācijas un iespējas.
9 Oparts telpisku priekšmetu uzbūvē.
10 Reljefs un tektonika.
11 Faktūras, atspiedumi.
12 Papīra reljefs.
13 Telpiski locījumi.
14 Telpiski objekti un elementi.
15 Priekšmetu proporcijas.
16 Materiālu un tehniku sintēze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Radoši izpildīti praktiskie darbi atbilstoši tēmām un uzdevumiem. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 52 lpp.
2. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 98 lpp.
3. Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 66 lpp.
4. Иттен И. Искусство формы. Москва: издатель Д. Аронов, 2004. 154 lpp 135 c.

Papildliteratūra

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2006 2004. 168 lpp.
2. Briška I., Kadiķe I., Kalēja-Gasparoviča D., Rudovska M. Vizuālā māksla. 1.daļa. Rīga: Raka, 2009. 68 lpp.
3. Briška I., Kadiķe I.,Kalēja-Gasparoviča D., Rudovska M. Vizuālā māksla. 2.daļa. Rīga: Raka, 2010. 70 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dizaina studija. Rīga: "Neputns", 2011.- ISSN 1691-3094.
2. Māksla Plus. Rīga: "Māksla Plus", 2011.- ISSN 1407-1886.
3. Deko. Rīga: "Žurnāls Santa", 2010.- ISSN 1407-7027.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmas Mājas vide izglītībā apakšprogrammā Mājas vide vizuālā māksla izglītībā, I daļa - pilna un nepilna laika studentiem.