Kursa kods MākZP036

Kredītpunkti 2

Gleznošana II

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits26

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ivanda Spulle-Meiere

Mg. art.

Kursa anotācija

Gleznošana veido izpratni un zināšanas par krāsu uztveri, to nozīmi, tonalitāti to pielietojumu glezniecības žanros, stilos, tehnikās un paņēmienos; attīsta krāsu un formas izjūtu, radošo, tēlaino domāšanu. Veido un attīsta gleznošanas prasmes, realizē radošu praktisku darbību ar krāsu, faktūru, formu un materialitātes daudzveidību. Rosina patstāvīgi un radoši darboties plaknē, apjomā, 3D, apgūt dažādu gleznošanas materiālu, tehniku, kā arī IKT, dažādu datorprogrammu, piem. CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, u.c. piedāvātās iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: iegūtas teorētiskas zināšanas un izpratne par krāsu uztveri, to nozīmi, tonalitāti; krāsu kompozīcijas; glezniecības jēdzieniem, stiliem tehnikām, žanriem un pamatprincipiem, to pielietojumu: krāsu, reljefa, apjoma, formas attēlošanu, savstarpējās sakarības.
• Prasmes: prasmes radoši un patstāvīgi darboties krāsu, formu variācijās un izteiksmes veidos plaknē un apjomā ( skices, darba lapas, klusās dabas, krāsu kompozīcijas, uzstādījumi, kopijas, kolāžas, telpiski objekti u.c.).
• Kompetence: spēj patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes, lai izgatavotu un izmantotu radoši praktiskos darbus kā mācību metodiskos materiālus un uzskates līdzekļus; spēj radoši un patstāvīgi domāt un darboties krāsu kompozīcijas, gleznošanas darbu veidošanā, analizēt un vērtēt darba kvalitāti, argumentēti spriest, uzklausīt un novērtēt otru un cienīt cita viedokli; spēj IKT zināšanas un prasmes pielietot gleznošanas darbu un prezentāciju izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darba kompozīcijas varianti un iespājas.
2 Krāsu nianses, tonalitāte.
3 Krāsu salikumu veidošana.
4 Glezniecības žanru un tehniku interpretācija.
5 Klusā daba III.
6 Klusā daba IV.
7 Kopija I.
8 Krāsu salikumi un reljefs plaknē un laukumā.
9 Tehniku sintēze.
10 Kopija II.
11 Uzstādījums I.
12 Uzstādījums II.
13 Brīvās izvēles gleznojums.
14 Mūsdienu modernā māksla.
15 Krāsu attiecības.
16 Klusā daba V.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Radoši izpildīti praktiskie darbi atbilstoši tēmām un uzdevumiem. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Lanerī-Dažāna N. Glezniecības enciklopēdija. 2.daļa. Rīga: Jumava, 2005. 265 lpp.
2. Frida P. Karasā R., Markadē I. Mākslas enciklopēdija, glezniecības virzieni. Rīga: Jumava, 2002. 239 lpp.
3. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigznes ABC, 2007. 384 lpp.
4. Jurjāne A. Gleznošana. Rīga: Neputns, 2002. 70 lpp.

Papildliteratūra

1. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 52 lpp.
2. Иттен И. Искусство цвета. Москва: Д. Аронов, 2004. 95 c.
3. Gombrihs E. H. Mākslas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 544 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dizaina studija. Rīga: Neputns, Nr.2 (24), 2010. ISSN 0868-8249.
2. Studija. Rīga: Neputns, Nr.6 (39), 2004. ISSN 1691– 6069.
3. Studija. Rīga: Neputns, Nr.4 (34), 2004. ISSN 1407-3404.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mājas vide izglītībā apakšprogrammas Mājas vide vizuālā māksla izglītībā pilna un nepilna laika studijās.