Kursa kods MākZP035

Kredītpunkti 1

Gleznošana I

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ivanda Spulle-Meiere

Mg. art.

Kursa anotācija

Gleznošana veido izpratni un zināšanas par krāsu uztveri, to nozīmi, tonalitāti; krāsu kompozīcijas pamatprincipiem, to pielietojumu glezniecības žanros, stilos, tehnikās un paņēmienos; attīsta krāsu un formas izjūtu, radošo, tēlaino domāšanu. Veido un attīsta gleznošanas prasmes, realizē radošu praktisku darbību ar krāsu, faktūru, formu un materialitātes daudzveidību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: iegūtas teorētiskas zināšanas un izpratne par krāsu uztveri, to nozīmi, tonalitāti; krāsu kompozīcijas; glezniecības jēdzieniem, stiliem tehnikām, žanriem un pamatprincipiem, to pielietojumu: krāsu, reljefa, apjoma, formas attēlošanu, savstarpējās sakarības.
• Prasmes: prasmes radoši un patstāvīgi darboties krāsu, formu variācijās un izteiksmes veidos plaknē un apjomā ( skices, darba lapas, klusās dabas, krāsu kompozīcijas, uzstādījumi, kopijas, kolāžas, telpiski objekti u.c.).
• Kompetence: spēj patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes, lai izgatavotu un izmantotu radoši praktiskos darbus kā mācību metodiskos materiālus un uzskates līdzekļus; spēj radoši un patstāvīgi domāt un darboties krāsu kompozīcijas, gleznošanas darbu veidošanā, analizēt un vērtēt darba kvalitāti, argumentēti spriest, uzklausīt un novērtēt otru un cienīt cita viedokli; spēj IKT zināšanas un prasmes pielietot gleznošanas darbu un prezentāciju izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Gleznošanas jēdzieni, raksturlielumi.
2 Glezniecības iedalījums.
3 Gleznošanai nepieciešamie materiāli, darba rīki, instrumenti.
4 Glezniecības žanri, tehnikas.
5 Krāsu uztvere, iedalījums, nozīme.
6 Priekšmeta lokālā krāsa. Krāsu tumši-gaišās un silti-vēsās attiecības.
7 Krāsu, faktūru uzklāšanas veidi, iespējas.
8 Laukuma kompozīcijas ideja, izveide, idejas realizācija.
9 Uzstādījuma veidošana.
10 Klusā daba I. Ideja, laukuma sadalījums.
11 Klusā daba I. Krāsu un tehniku izvēle.
12 Kopija. Ahromatiskā krāsu gammā.
13 Kolāža.
14 Kopija. Hromatiskā krāsu gammā.
15 Krāsu attiecības.
16 Krāsu salikumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Radoši izpildīti praktiskie darbi atbilstoši tēmām un uzdevumiem. Pārbaudes veids - ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Lanerī-Dažāna N. Glezniecības enciklopēdija. 2.daļa. Rīga: Jumava, 2005. 265 lpp.
2. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.
3. Frida R. Karasā P., Markadē I. Mākslas enciklopēdija, glezniecības virzieni. Rīga: Jumava, 2002. 239 lpp.
4. Иттен И. Искусство цвета. Москва: Д. Аронов, 2004. 95 c.

Papildliteratūra

1. Gombrihs E. H. Mākslas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 544 lpp.
2. Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 66 lpp.
3. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 52 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dizaina studija. Rīga: Neputns, Nr.2 (24), 2010. ISSN 0868-8249.
2. Studija. Rīga: Neputns, Nr.4 (34), 2004. ISSN 1407-3404.
3. Studija. Rīga: Neputns, Nr.6 (39), 2004. ISSN 1407-3404

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.