Kursa kods MākZ4002

Kredītpunkti 1.50

Mākslas vēsture un tehnikas II

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mudīte Grīviņa

Maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

MākZ1001, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ3006, Kompozīcija un krāsu mācība III

MākZ3012, Zīmēšana I

MākZ3013, Zīmēšana II

MākZP021, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZP052, Formas dizains

Kursa anotācija

Studiju kursa II daļa iepazīstina ar Rietumeiropas un ASV 20. gs. modernās mākslas virzieniem, kustībām, skolām un mākslinieciskajiem grupējumiem. Priekšmeta saturs veido izpratni par modernās mākslas stilu attīstību, spilgtākajiem pārstāvjiem un veicina dažādu glezniecības, grafikas un tēlniecības tehniku apgūšanu modernās mākslas kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - studiju kursa II daļā padziļināti tiek aplūkota 20. gs. modernās mākslas attīstības vēsture.
• Prasmes - gleznot, izmantojot tradicionālās ( eļļas, akrila, pasteļa, akvareļa ) glezniecības tehnikas. Izvēlēties gleznas žanram atbilstošāko glezniecības tehniku. Miksēt vairākas glezniecības tehnikas.
• Kompetence -atpazīt modernās mākslas stilus arhitektūrā, tēlotājmākslā un dizainā. Veidot skolēnos izpratni par mūsdienu mākslas aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Integrēt modernās mākslas principus vizuālās mākslas nodarbībās. Izmantot mūsdienīgas pedagoģijas metodes vispārējā un pieaugušo mākslas izglītībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Avangarda laiks. 20. gs.
2 1909. – 1916. g. Figuratīvā glezniecība uz abstrakcijas robežas.
3 1912. – 1915. g.Figuratīvisma noslēgums.
4 Ģeometriskais abstrakcionisms.
5 Antistila strāvojumi starpkaru periodā.
6 Reālisms.
7 Tēlniecība.
8 Modernisma triumfs arhitektūrā. Bauhaus.
9 Tehnisko eksperimentu kulminācija pēc 1945. gada.
10 Ģeometriskais un konkrētais abstrakcionisms pēc 1945. gada.
11 Antimāksla.
12 Reālisms un akcionisma māksla 1958. – 1975. g.
13 Jaunais reālisms tēlniecībā.
14 Figuratīvā glezniecība kopš 1970. gada.
15 Jaunie mēdiji.
16 Izstādes apmeklējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums, izpildīti patstāvīgie darbi, sagatavots un prezentēts referāts CD formā, eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 432 lpp.
2. Lanerī – Dažāna N. Glezniecības enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2004.-2005. 375 lpp.
3. Miller J. Dekorative Arts. A Dorling Kindersley Book, 2006. 440 lpp.
4. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.

Papildliteratūra

1. Bārnsa – Meliša G. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.
2. Daglasa – Kūpere H. No krāsas līdz gleznai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 256 lpp.
3. Votsona L. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Deko". Rīga: "Žurnāls Santa", 2013. ISSN 1407-7027.
2. Žurnāls "Dizaina Studija". Rīga: "Neputns", 2011. ISSN 1691-3094.
3. Žurnāls "Māksla Plus". Rīga: "Māksla Plus", 2011. ISSN 1407-1886.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Mājas vide izglītībā.