Kursa kods MākZ3028

Kredītpunkti 2

Mājizstrādājumi un dizains

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar dizaina vēsturi, daudzveidību, veidošanas būtību, iemesliem un noteikumiem efektīvas reklāmas veidošanai, interjera kompozīcijas noteicošiem pamatfaktoriem un palīgfaktoriem, interjera veidošanas paņēmieniem, seno laiku stiliem, arhitektūras un dizaina virzieniem 20.-21.gs., telpu funkcionālo iedalījumu, kompozīcijas izstrādi dažādiem dizaina priekšmetiem. Apskata vizuālās reklāmas elementus un to pielietošanas iespējas, skiču veidošanu, teksta un vizuālo elementu iekomponēšanu vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Beidzot kursu students zina dizaina, kā arī interjera un lietišķā dizaina veidošanās vēsturi, laba un ilgtspējīga dizaina pazīmes, kompozīcijas un krāsu mācības pamatus, vizuālās reklāmas veidošanas teoriju, izprot veidus, prasības un noteikumus efektīvas vizuālās reklāmas veidošanai.
Prasmes: Prot izstrādāt un analizēt uzņēmuma vizuālo koncepciju, tekstuālo reklāmu, projektēt un vadīt interjera un mājizstrādājumu dizaina veidošanu, pielietot dažādus materiālus, tehnikas un darbarīkus mājizstrādājumu dizaina veidošanā, izkārtņu, afišu un skatlogu noformēšanā.
Kompetences: Studenti spēj izmantot zināšanas, prasmes profesionālajā darbībā un attīstībā, organizējot nepieciešamo interjera un mājlietu dizaina veidošanu, vizuālo noformējumu, organizēt darbību mērķu sasniegšanai.

Praktiskajos darbos un prezentācijās atspoguļojas zināšanas, prasmes un kompetences. Praktiskie darbi un prezentācijas tiek vērtēti atbilstoši kritērijiem.

Kursa saturs(kalendārs)

Praktisko darbu saraksts:
1. Optisko burtu attālumu likšana tekstā, darbs ar bloka burtiem. Zina optisko attālumi likšanas teoriju, prot salikt attālumus. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes turpmākajā darbībā.
2. Burtu rakstīšana ar marķieri, vingrinājumi. Sludinājuma, afišas rakstīšana. Zina burtu rakstīšanas un kompozīcijas veidus. Prot tos lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
3. Stilizācijas veidošana. Firmas zīmes, zīmola izstrāde. Zina stilizāciju veidošanas teoriju, prot to lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
4. Skatloga skice, projekts. Skatloga analīze. Zina skatlogu noformēšanas teoriju, prot analizēt skatlogu noformējumu.. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
5. Projekta izveide svētku noformējumam. Realizē ideju un izstrādāto kompozīciju dekoratīvajai kompozīcijai no dažādiem materiāliem. Zina svētku noformēšanas veidus un iespējas, prot to lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
6. Kartīšu, apsveikumu, galda karšu projekts. Zina noformēšanas teoriju, prot realizēt kartīšu noformējumu. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
7. Prezentācijas izveidošana par lietas vai priekšmeta dizaina attīstību. Zināšanas, prasmes un kometences lieto rezentācijas veidošanā.
8. Izgatavot vizuālās reklāmas skici, ņemot vērā apkārtējo vidi, stilu, krāsu saskaņu un citus faktorus. Zina vizuālās reklāmas teoriju, prot veidot reklāmas skici. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
9. Aplikāciju tehnikā vai datorgrafikā izstrādā dizaina projektu telpai. Zina interjera veidošanas nosacījumus, prot veidot telpasinterjera skici. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un sekmīgi novērtēti praktiskie darbi ( praktisko darbu saraksts pēc programmas izvērsta satura) un prezentācija par lietas vai priekšmeta dizaina attīstību.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi tiek veikti nodarbību ietvaros. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi.
Prezentāciju (par lietas vai priekšmeta dizaina attīstību) vērtēšana semestra beigās.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Individuālo darbu kā studiju rezultātu atspoguļojuma, vērtēšanas kritēriji :
1. atbilstība uzdevumu prasībām;
2. kompozīcija;
3. krāsu saskaņošana;
4. darba kultūra;
5. izaugsme.
Prezentāciju vērtēšanas kritēriji:
1.Lietas dizaina attīstības vēsturiskais atspoguļojums;
2.Radošuma aspekts.
3.Prezentēšanas stils. Atgriezeniskā saite ar klausītāju.
4.Darba kultūra.

Pamatliteratūra

1. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC. 2007. 54 lpp. 2. Beringtons B. Vizuālā komunikācija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2009. 240 lpp. 3. Veide M. Reklāmas psiholoģija. Rīga: Jumava.2006. 247 lpp. 4. Ralfs M. Kā iekarot klientu. Rīga: Juglas tipogrāfija, 2000. 206 lpp.

Papildliteratūra

1. Stražnovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2004. 191 lpp. 2. Kavacs V. Mākslas valodas pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 91 lpp. 3. Drysdale J. Design’s iron fist [tiešsaiste] [skatīts 12.04.2016.]. Pieejams: http://www.aiga.org/16-free-design-ebooks/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Deko. Rīga: Santa. ISSN 1407-7027 2. Free online magazines for Designers [tiešsaiste]. [skatīts 12.04.2016.]. Pieejams: http://www.hongkiat.com/blog/42-free-online-magazines-for-designers/ 3. Commucation Arts [tiešsaiste] [skatīts 12.04.2016.]. Pieejams: http://www.allyoucanread.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" specializācijas virzienā
" Lauku sētas uzņēmējdarbība" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās; brīvās izvēles kurss citām studiju programmām.