Kursa kods MākZ3023

Kredītpunkti 2

Mākslas vēsture un tehnikas I

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mākslas zinātne (nav zn)32161619/02/2014Izglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Guna Gaiķe

Pedagoģijas maģistrs

author vieslekt.

Laura Boldiševica

Profesionālās augstākās izglītības maģistra(līm.)

Papildliteratūra

1. Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 432 lpp.
2. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 100 lpp.
3. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Deko. Rīga: "Žurnāls Santa", 2013. ISSN 1407-7027.
2. Dizaina Studija. Rīga: "Neputns", 2011. ISSN 1691-3094.
3. Māksla Plus. Rīga: "Māksla Plus", 2011. ISSN 1407-1886.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā".

Kursa anotācija

Studiju kursa I daļa sniedz ieskatu mākslas attīstībā Latvijas teritorijā no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Padziļinātu izpratni par mākslas darbu radīšanas procesu veicina praktiska iepazīšanās ar izplatītākajām tēlotājmākslas tehnikām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - studiju kurss Mākslas vēsture un tehnikas I daļa sniedz vizuālās mākslas skolotājam nepieciešamās zināšanas par tēlotājmākslas attīstību Latvijas teritorijā no pirmsākumiem līdz mūsdienām.
• Prasmes - novērtēt Latvijas mākslas attīstību Eiropas mākslas kontekstā, izvēlēties mākslas darba radīšanai atbilstošāko glezniecības vai grafikas tehniku, vienā darbā apvienot vairākus tehniskos paņēmienus, attīstīt skolēnu radošās spējas un iztēli.
• Kompetence - izmantot zināšanas un prasmes vizuālās mākslas nodarbību vadīšanai gan bērniem, gan pieaugušajiem, izvēlēties atbilstošāko mākslas tehniku vizuālās mākslas stundas uzdevumu realizēšanai, vadīt un veicināt apmācāmā izaugsmi vizuālajā mākslā.

Kursa plāns

1 Senlatvija 9000. g. Pr. Kr. – 12. gs.
2 Livonija 12. – 16. gs.
3 Romānikas un gotikas laikmets.
4 Poļu un Zviedru laiki 16. - 18. gs.
5 Renesanses un manierisma laikmets 16. gs. 2. puse – 17. gs. 2. puse.
6 Baroka un rokoko laikmets 17. gs. 2. puse – 18. gs. 2. puse.
7 Latvija Krievijas impērijas sastāvā 18. – 19. gs.
8 Klasicisma un romantisma laikmets 18. gs. 2. puse – 19. gs. vidus.
9 Tautas atmodas laikmets 19. gs. vidus – 1918. g.
10 Historisma laikmets 19. gs. vidus – 19. gs. beigas.
11 Jūgendstila laikmets 19. gs. beigas - 20. gs. sākums.
12 Latvijas Republika 1918. – 1940.g
13 Klasiskā modernisma un jaunreālisma laikmets.
14 Latvija PSRS okupācijas gados 1945. - 1990.
15 Kultūra atjaunotajā Latvijas Republikā 1990. – 2001.
16 Izstādes apmeklējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums, izpildīti patstāvīgie darbi, sagatavota un prezentēta konkrēta mākslas perioda prezentācija PowerPoint formā, kā arī rakstiska mākslas darba analīze un tās kopsavilkuma atspoguļošana, sagatavojot PowerPoint prezentāciju.

Pamatliteratūra

1. Latvijas kultūras vēsture. A.Avotiņa, D.Blūma, A.Līdaka, I.Ņefedova, E.Šmite. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 507 lpp.
2. Latvijas mākslas vēsture. L.Bremša, A.Brasliņa, D.Bruģis, S.Pelše, I.Pujāte. Rīga: Pētergailis, 2004. 543 lpp.
3. Kola E. Ilustrētā arhitektūras vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 352 lpp.
4. Liesma A. Senbaltu spēka zīmes un raksti. Rīga: Jumava, 2013. 120 lpp.