Kursa kods MākZ3022

Kredītpunkti 1

Mākslas vēsture un tehnikas II

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Guna Gaiķe

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1001, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ3006, Kompozīcija un krāsu mācība III

MākZ3012, Zīmēšana I

MākZ3013, Zīmēšana II

MākZP021, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZP052, Formas dizains

Kursa anotācija

Studiju kursa II daļa iepazīstina ar Rietumeiropas un ASV 20. gs. modernās mākslas virzieniem, kustībām, skolām un mākslinieciskajiem grupējumiem. Priekšmeta saturs veido izpratni par modernās mākslas stilu attīstību, spilgtākajiem pārstāvjiem un veicina dažādu glezniecības, grafikas un tēlniecības tehniku apgūšanu modernās mākslas kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas- studiju kursa II daļā padziļināti tiek aplūkota 20. gs. modernās mākslas attīstības vēsture.
Prasmes- gleznot, izmantojot tradicionālās ( eļļas, akrila, pasteļa, akvareļa ) glezniecības tehnikas. Izvēlēties gleznas žanram atbilstošāko glezniecības tehniku. Miksēt vairākas glezniecības tehnikas. Kompetences-atpazīt modernās mākslas stilus arhitektūrā, tēlotājmākslā un dizainā. Veidot skolēnos izpratni par mūsdienu mākslas aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Integrēt modernās mākslas principus vizuālās mākslas nodarbībās. Izmantot mūsdienīgas pedagoģijas metodes vispārējā un pieaugušo mākslas izglītībā.
Vērtēšana: Skate, kurā studenti demonstrē praktiskos darbus par programmā apgūtajām tēmām un uzdevumiem un prezentāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Avangarda laiks. 20. gs. 2 1909. – 1916. g. Figuratīvā glezniecība uz abstrakcijas robežas. 3 1912. – 1915. g. Figuratīvisma noslēgums. 4 Ģeometriskais abstrakcionisms. 5 Antistila strāvojumi starpkaru periodā. 6 Reālisms. 7 Tēlniecība. 8 Modernisma triumfs arhitektūrā. Bauhaus. 9 Tehnisko eksperimentu kulminācija pēc 1945. gada. 10 Ģeometriskais un konkrētais abstrakcionisms pēc 1945. gada. 11 Antimāksla. 12 Reālisms un akcionisma māksla 1958. – 1975. g. 13 Jaunais reālisms tēlniecībā. 14 Figuratīvā glezniecība kopš 1970. gada. 15 Jaunie mēdiji. 16 Izstādes apmeklējums.
Praktisko darbu saraksts:
Tiek izgatavotas mākslas darbu kopijas un radošie darbi dažādās tehnikās.
1.Pamatnes sagatavošana gleznošanai eļļas, akvareļa, akrila, temperas un pasteļa tehnikās. Zina pamatņu sagatavošanas veidus, prot tos lietot. Ir kompetents lietot tālākajā darbībā.
2.Krāsu jaukšana un uzklāšanas veidi eļļas, akvareļa, akrila, temperas un pasteļa. Zina krāsu jaukšanas nosacījumus, veidus, prot tos lietot. Ir kompetents lietot tālākajā darbībā.
3.Ahromatiska ģeometriska kompozīcija izvēlētajā glezniecības stilā ( formāts A3 ) Zina glezniecības stilus. Prot tos atšķirt. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes turpmākajā darbībā.
4. Priekšmetu klusās dabas gleznojums kubisma manierē izvēlētajā glezniecības tehnikā ( formāts A3). Zina kubisma manieri, prot to lietot praktiski. Ir kompetents lietot tālākajā darbībā.
5.Kolāža konstruktīvisma un popart stilā ( formāts A3) Zina konstruktīvisma un popart stilus, prot tos lietot. Ir kompetents lietot tālākajā darbībā.
6.Abstraktā ekspresionisma tehnisko paņēmienu studijas ( A3). Zina ekspresionisma stilu, prot to lietot. Ir kompetents lietot tālākajā darbībā.
7.Abstrakta kompozīcija ar paņēmienu un tehniku sintēzi ( formāts 40 X 40 cm) Zina kompozīcijas teoriju, dažādas gleznošanas tehnikas, prot to lietot praktiskajā darbā.. Ir kompetents lietot tālākajā darbībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums, izpildīti patstāvīgie darbi, sagatavots un prezentēts referāts CD formā, ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba veidi:
Modernās mākslas literatūras un interneta resursu studijas, kuras tiek apkopotas veidojot prezentāciju un rakstot referātu par izvēlēto mākslas virzienu. Paralēli modernās mākslas teorijas studijām, tiek izgatavotas mākslas darbu kopijas un radošie darbi dažādās tehnikās.
Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie praktiskie darbi tiek pabeigti patstāvīgi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no visa semestra praktisko un patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma: •Attieksme pret mācību darbu, aktivitāte mācību procesa laikā, savlaicīga patstāvīgo darbu izpilde: 2, 5 punkti •Patstāvīgo darbu skate:10 punkti • Prezentācija: 10 punkti •Referāts vai izstādes recenzija: 10 punkti Savācot norādīto punktu skaitu students iegūst maksimālo vērtējumu 10 balles.

Pamatliteratūra

1. Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 432 lpp. 2. Lanerī–Dažāna N. Glezniecības enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2004-2005. 375 lpp. 3. Miller J. Dekorative Arts. A Dorling Kindersley Book, 2006. 440 p. 4. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.

Papildliteratūra

1. Bārnsa–Meliša G. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp. 2. Daglasa–Kūpere H. No krāsas līdz gleznai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 256 lpp. 3. Votsona L. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Deko. Rīga: "Žurnāls Santa". ISSN 1407-7027. 2. Dizaina studija. Rīga: "Neputns". ISSN 1691-3094. 3. Māksla Plus. Rīga: "Māksla Plus". ISSN 1407-1886.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalauraa studiju programmā Mājas vide izglītībā.