Kursa kods MākZ3021

Kredītpunkti 2

Tēlotājmāksla

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Guna Gaiķe

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1001, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ3006, Kompozīcija un krāsu mācība III

MākZ3012, Zīmēšana I

MākZ3013, Zīmēšana II

MākZP021, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZP052, Formas dizains

Kursa anotācija

Studiju kurss Tēlotājmāksla iepazīstina ar tēlotājmākslas veidiem- glezniecību, grafiku un tēlniecību. Padziļināti pēta glezniecības žanrus un tehnikas, kā arī iepazīstina ar pazīstamākajiem ārzemju un latviešu gleznotājiem un viņu daiļradi, sniedz padziļinātu ieskatu par grafikas tehnikām un tēlniecības veidiem, par ārzemju un latviešu grafiķu un tēlnieku daiļradi. Praktiskie darbi nostiprina zināšanas un iemaņas tēlotājmākslas tehniku apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par monumentālo glezniecību, stājglezniecību, miniatūrglezniecību, par žanru veidiem- ainavu, portretu, kluso dabu , marīnu u. c., par tehnikām- fresku, enkaustiku, eļļu, akvareli, pasteli, temperu u. c. Zināšanas par grafikas tehnikām- zīmējuma (grafītu, ogli, tušu) un poligrāfijas (augstspiedumu, dobspiedumu, gludspiedumu u.c.); par monum
• Prasmes - izvērtēt un analizēt mākslas darbu pēc izvirzītajiem kritērijiem, pielietot kompozīcijas pamatprincipus, krāsu teorijas pamatus, materiālu dekorativitāti un funkcionalitāti, dažādas tēlotājmākslas tehnikas radošo darbu izveidē.
• Kompetence - spēj orientēties tēlotājmākslas veidos, žanros tehnikās un izmantojamos materiālos. Spēj sagatavot vizuālās mākslas stundām nepieciešamos metodiskos materiālus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tēlotājmākslas iedalījums un raksturojums.
2 Glezniecības iedalījums pēc uzdevuma- monumentālā, stājglezniecība, svētbilžu jeb ikonu, miniatūrglezniecība.
3 Glezniecības žanri- vēsturiskais un sadzīviskais žanrs.
4 Mitoloģiskais un portreta žanrs.
5 Ainavas un klusās daba žanrs, kopiju veidošana izvēlētā žanra darbam.
6 Akta, animālistiskais un marīnas žanrs.
7 Glezniecības tehnikas, to raksturojums.
8 Enkaustikas un eļļas tehnikas, krāsu jaukšanas un uzklāšanas dažādība.
9 Akvareļa un pasteļa tehnikas, krāsu laukumi un krāsu saskaņošana.
10 Tempera un emaljas tehnika.
11 Grafikas tehniku iedalījums, zīmējuma tehnikas ( grafīts, ogle, tuša u.c.)
12 Poligrāfijas tehnikas- augstspieduma, dobspieduma, gludspieduma tehnikas.
13 Ķimigrāfikas jeb oforta tehnika (asējums, akvatinta, mīkstā laka).
14 Tēlniecības veidi un to raksturojums, monumentālā tēlniecība.
15 Dekoratīvā tēlniecības, stājskulptūra un sīkplastika.Tēlniecībā lietotie materiāli un instrumenti.
16 Pazīstamākie gleznotāji, grafiķi un tēlnieki, viņu daiļrade.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums, izpildīti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs, ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 98 lpp.
2. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2006. 168 lpp.
3. Miller J. Dekorative Arts. A Dorling Kindersley Book, 2006. 440 p.
4. Votsona L. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.128 lpp.

Papildliteratūra

1. Blīgzna K. Līnijas, laukumi, kompozīcijas. Lielvārde: Lielvārds, 2003. 47 lpp.
2. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.
3. Vata F., Milborna A., Dikensa R. Lielā zīmēšanas grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 96 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Māksla Plus. Rīga: "Māksla Plus", 2011. ISSN 1407-1886.
2. Dizaina studija. Rīga: "Neputns", 2011. ISSN 1691-3094.
3. Deko. Rīga: "Žurnāls Santa", 2010. ISSN 1407-7027.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Mājas vide izglītībā.