Kursa kods MākZ3020

Kredītpunkti 1.50

Padziļinātā zīmēšana IV

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mākslas zinātne (nav zn)2422221/05/2013Izglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Inta Paulsone

Profesionālais maģistrs pedagoģijā

author vieslekt.

Ivanda Spulle-Meiere

Mākslas maģistra grāds

Papildliteratūra

1. Glinisa Barnsa M. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.
2. Felder E., Emmett E. The Complete book of Drawing techniques. London: Kandour, 2005. 128 p.
3. Simblet S. The Drawing book. London: A Dorling Kindersley Book, 2004. 264 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dizaina studija. Rīga: Neputns, ISSN 1691 - 3094.
2. Deko. Rīga: Santa, ISSN 1407 - 7027.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Mājas vide izglītībā.

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļināti iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu konstruēšanu, ēnošanu telpiskuma veidošanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām ( zīmuli, ogli, sangīnu, flomasflomasteriem ). Attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Studiju kursa ietvaros tiek studēts cilvēka vizuālais aspekts, ķermeņa daļu studijas ģipsī un modeļos,daba gan sīkos, gan lielos apjomos( ainava), kā arī arhitektūras formas. Tiek veikti īstermiņa un ilgtermiņa darbi, pakāpeniski palielinot sarežģītības pakāpi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Beidzot kursu students zina zīmējumu kompozīcijas, konstruēšanas, perspektīvas un apjoma veidošanas teoriju, izprot to savstarpējās sakarības un pielietojumu, zīmējot uzstādījumus, kuri sastāv no vairākiem priekšmetiem, ģipša detaļu un ģipša galvu atlējumus.
• Prasmes: Prot konstruēt un zīmēt sarežģītākus telpiskus uzstādījumus dažādos rakursos ar atšķirīgu virsmu faktūru, pielietot dažādas zīmēšanas tehnikas un to sintēzi attēlojot priekšmetus, dabas elementus, ēku fragmentus un vides objektus.
• Kompetence: Studenti radoši spēj izmantot zināšanas, prasmes un metodiskās spējas profesionālajā attīstībā, veidojot vizuālās mākslas stundu plānus un pielietot modelējot dažādas sarežģītības pakāpes mācību uzdevumus un metodiskos materiālus mācību procesa nodrošināšanai, analizēt un vērtēt skolēnu mācību rezultātus, organizēt mācību darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai vizuālās mākslas priekšmeta ietvaros.

Kursa plāns

1 Vēsturisku, vecu ēku zīmēšana. Skices.
2 Vēsturisku, vecu ēku zīmēšana. Tehnika : flomasteri, krāsainie zīmuļi .
3 Vēsturisku, vecu ēku zīmēšana. Tehnika : flomasteri, krāsainie zīmuļi .
4 Vides elementu zīmēšana. Uzstādījums : krēsls, taburete. Skices.
5 Ģipša akanta lapas zīmēšna.
6 Ģipša akanta lapas zīmēšna.
7 Ģipša akanta lapas zīmēšna.
8 Kapiteļa zīmēšana.
9 Kapiteļa zīmēšana.
10 Ģipša sejas detaļu zīmēšana. Acs, deguns, auss.
11 Ģipša sejas detaļu zīmēšana. Acs, deguns, auss.
12 Ģipša sejas detaļu zīmēšana. Acs, deguns, auss.
13 Ģipša galva. Tehnika: zīmulis.
14 Ģipša galva. Tehnika: zīmulis.
15 Ģipša galva. Tehnika: zīmulis.
16 Ģipša galva. Tehnika: zīmulis.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu veikšana atbilstoši tēmai, paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu skate, vērtēšana un analīze semestra beigās. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.
2. Votsona L. Meistardarbnīca. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.
3. Arcas S., Arcas J.F., Gonzales I. Mastering Perspective for Beginners. [Potsdam]: Kōnemann /Tandem Verlag, 2005. 175 p.
4. Barrington B. The Fundamentals of Drawing still life. London: Arcturus, 2004. 208 p.