Kursa kods MākZ3002

Kredītpunkti 2

Interjera dizains

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Guna Gaiķe

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1001, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ3006, Kompozīcija un krāsu mācība III

MākZ3012, Zīmēšana I

MākZ3013, Zīmēšana II

MākZP021, Kompozīcija un krāsu mācība II

Kursa anotācija

Studiju kurss „Interjera dizains” apskata jautājumus par interjera kompozīcijas noteicošiem pamatfaktoriem un palīgfaktoriem , interjera veidošanas paņēmieniem, seno laiku stiliem, arhitektūras un dizaina virzieniem 20.-21.gs., telpu funkcionālo iedalījumu, interjera projekta izveidi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par interjera kompozīcijas faktoriem un veidošanas paņēmieniem, telpas funkcionālajām zonām, formu un proporciju nozīmi, apdares materiālu daudzveidību. Izpratne par krāsu likumsakarībām interjera veidošanā, apgaismojuma dizainu, mēbeļu veidiem un ergonomikas likumsakarībām, stilu daudzveidību.
• Prasmes – prot pielietot zināšanas un prasmes interjera uzbūves pamatfaktoru un palīgfaktoru izvērtēšanā un analizēšanā. Prot pielietot interjera kompozīcijas pamatprincipus, krāsu teorijas pamatus, materiālu dekorativitāti un funkcionalitāti.
• Kompetence – spēj orientēties mūsdienu dizaina piedāvājumā, spēj izstrādāt krāsu, materiālu un mēbeļu izvietošanas projektus interjeram, spēj sagatavot mācību stundām nepieciešamos metodiskos uzskates un teorētiskos materiālus par dažādām interjera tēmām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Interjera kompozīcijas noteicošie faktori un to uztvere.
2 Interjera veidošanas paņēmieni.
3 Telpas funkcijas, tās iedalījums.
4 Formu un proporciju nozīme telpas vizuālajā uztverē.
5 Telpas uztvere un to ietekmējošie faktori.
6 Apdares materiāli interjerā, to veidi un īpašības.
7 Krāsa – viens no svarīgākajiem noskaņu veidojošiem faktoriem.
8 Gaismas kompozīcija, gaismas avotu raksturlielumi.
9 Mēbeles interjerā, to veidi.
10 Tekstilijas telpā, to iedalījums.
11 Mākslas darbi interjerā un to izvietošanas nosacījumi.
12 Augi un ziedi interjera iekārtojumā.
13 Seno laiku stili interjerā.
14 Arhitektūras un dizaina virzieni 20. un 21. gadsimtā.
15 Dizaina tendences telpiskās vides veidošanā.
16 Interjera projekta galvenās sastāvdaļas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums, izpildīti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs, ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Irbīte A. Interjers. Rīga: Jumava, 2005. 144 lpp.
2. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2004. 168 lpp.
3. Lamsters V. Ievads latviešu stila vēsturē. ASV: Amerikas Latviešu apvienība, 2003. 226 lpp.
4. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 127 lpp.

Papildliteratūra

1. Kačalova T. Mākslas vēstures pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 432 lpp.
2. Ozola E. Krāsu terapija. Rīga: Jumava, 2007. 189 lpp.
3. Mihailova T. Krāsu uztvere. Daugavpils: Saule, 1995. 11 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. "Deko: dārzs, būvniecība, dizains, interjers. Rīga: Žurnāls Santa, 2013. ISSN 1407-7027.
2. Žurnāls "Latvijas Architektūra". Rīga: SIA "Lilita". ISSN 1407-4923.
3. Žurnāls "Dizaina Studija". Rīga: "Neputns". ISSN 1691-3094.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Mājas vide izglītībā.