Kursa kods MākZ2001

Kredītpunkti 2

Reklāmdizains

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits22

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Inta Paulsone

Mg. paed.

author vieslekt.

Ivanda Spulle-Meiere

Mg. art.

Kursa anotācija

Priekšmets iepazīstina ar reklāmas būtību, iemesliem un noteikumiem efektīvas reklāmas veidošanai. Apskata vizuālās reklāmas elementus un to pielietošanas iespējas, skiču veidošanu, maketēšanu, teksta un vizuālo elementu iekomponēšanu vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Beidzot kursu students zina vizuālās reklāmas veidošanas teoriju, izprot veidus, prasības un noteikumus efektīvas reklāmas veidošanai.
Prasmes: Prot izstrādāt un analizēt uzņēmuma vizuālo koncepciju, tekstuālo reklāmu, pielietot dažādus materiālus, tehnikas un darbarīkus izkārtņu, afišu un skatlogu noformēšanā.
Kompetences: Studenti spēj izmantot zināšanas, prasmes un metodiskās spējas profesionālajā attīstībā, veidojot nepieciešamo vizuālo noformējumu un dizainu.
Zināšanas, prasmes un kompetences atspoguļojas individuālos praktiskos darbos, kuri tiek veikti laboratorijas darbos. Rezultātu vērtēšana-darbu skate semestra beigās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Reklāmas būtība, iemesli reklāmai, galvenie noteikumi. 2 Reklāmas veidi, objekti, funkcijas. 3 Datorprogrammu pielietojums reklāmu veidošanā. 4 Uzmanības piesaistīšanas veidi, ideju ģenerēšana. 5 Vizuālā reklāma, izteiksmes līdzekļi, reklāmas elementi, to specifika,saskarsmes loma reklāmā 6 Tekstuālā reklāma: izkārtnes, sludinājumi, afišas. 7 Krāsu sistēmas, krāsu psiholoģija. 8 Firmas stils, simbols, stilizācija, firmas zīme. Skiču veidošana ar roku un datorizēti. 9 Maketēšana, tās pielietojums, materiāli. 10 Iesaiņojums, krāsu izvēle, kompozīcija. 11 Reklāmas iekomponēšana vidē. Skenēto materiālu izmantošana. 12 Skatlogs, tā noformēšana, kompozīciju veidi, materiāli. 13 Tematiskā, sezonu noformēšana. 14 Fons un teksts skatlogā. 15 Burtu mācība, šriftu veidi. Fontu izmantošana. 16 Izstāžu dizains, izmaksas, aprīkojums.

Laboratorijas darbu saraksts

1.Optisko burtu attālumu likšana tekstā. Zina optisko attālumi likšanas teoriju, prot salikt attālumus. Ir kompetents pielietot zināšanas un prasmes turpmākajā darbībā.
2.Sludinājuma, afišas rakstīšana. Zina burtu rakstīšanas un kompozīcijas veidus. Prot tos lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
3.Stilizācijas veidošana. Zina stilizāciju veidošanas teoriju, prot to lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
4.Firmas zīmes, zīmola izstrāde. Zina zīmola veidošanas teoriju, prot to lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
5.Skatloga analīze. Zina skatlogu noformēšanas teoriju, prot analizēt skatlogu noformējumu.. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
6.Skatloga skice, projekts. Zina skatlogu noformēšanas teoriju, prot realizēt skatlogu noformējumu. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
7.Līmēšana ar līmpapīru. Zina skatlogu noformēšanas teoriju, prot noformēt ar līmpapīru.. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
8.Maketa izveide svētku noformējumam. Noformējums izmantojot dažādus materiālus. Zina svētku noformēšanas veidus un iespējas, prot to lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
9.Iesaiņojuma projekts. Zina iesaiņojuma veidošanas principus, prot to lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
10.Izgatavot reklāmas skici, ņemot vērā apkārtējo vidi, stilu, krāsu saskaņu un citus faktorus. Zina vides reklāmas veidošanas teoriju, prot to lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
11.Izstādes moduļa noformējuma skice. Zina izstāžu noformējuma principus, prot to lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu veikšana, atbilstoši tēmai, ievērojot kompozīcijas likumus un nosacījumus. Darbu noformējumu veidot atbilstoši prasībām. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi tiek veikta skatlogu noformējuma un vides reklāmu vērtēšana un analīze. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie praktiskie darbi tiek pabeigti patstāvīgi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kritēriji:
1. atbilstība vizuālās reklāmas veidošanas teorijai;
2. dizaina veidošanas metodikas pielietojums;
3. kompozīcija, krāsu saskaņošana;
4. darba kultūra;
5. atbilstība vizuālajai koncepcijai.

Pamatliteratūra

1. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 55 lpp. 2. Briška I. Perspektīva un telpiskums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 32 lpp. 3. Veide M. Reklāmas psiholoģija. Rīga: Jumava, 2006. 247 lpp. 4. Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 262 lpp.

Papildliteratūra

1. Jurjāne A. Kompozīcija. Rīga: Neputns, 2005. 120 lpp. 2. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2004. 168 lpp. 3. Bos B.E. Graphic Design since 1950. Thames & Hudson, 2007. 800 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Studija". Rīga: Neputns, ISSN 1691-3094. 2. Žurnāls "Deko". Rīga: Santa, ISSN 1407-7027.

Piezīmes

Izvēles kurss visu fakultāšu visās studiju programmās.